> Uchwała nr XXXIV/274/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 14 września 2021r.

Uchwała nr XXXIV/274/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 14 września 2021r.


w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Komańcza działek nr 66/2 o pow. 0,1887 ha, nr 66/3 o pow. 0,0756 ha i nr 66/6 o pow. 0,0668 ha położonych w Komańczy, stanowiących własność osoby fizycznej.

Działając na podstawie na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz zgodnie z § 3 i § 4 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i 6 Uchwały Nr XXXIII/165/2017 Rady Gminy Komańcza z dnia 28.06.2017 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Komańcza, (Dz. Urz. Woj. Pod. 2017. 2751 ze zm.)

Rada Gminy Komańcza

uchwala, co następuje:

§1

Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Komańcza działek nr 66/2 o pow. 0,1887 ha, nr 66/3 o pow. 0,0756 ha i nr 66/6 o pow. 0,0668 ha położonych w Komańczy, w celu realizacji zadań własnych i celów publicznych na poszerzenie terenu cmentarza, w celu zagospodarowania zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem. Ww. działki wolne są od obciążeń, praw i roszczeń wobec osób trzecich.

§2

Odpłatność z tytułu nabycia działek ustala się w drodze negocjacji.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Data wytworzenia: 2021-09-14
Sporządzone przez: Joanna Szulc (Inspektor)
Data udostępnienia: 2021-10-07 09:08:06
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link