> Uchwała nr XXXIV/273/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 14 września 2021 r.

Uchwała nr XXXIV/273/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 14 września 2021 r.


w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Komańcza.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) i art. 12 ust. 1, 3, 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2277, ze zm.) oraz po zasięgnięciu opinii jednostek pomocniczych gminy

Rada Gminy Komańcza

uchwala, co następuje:

§1

Ustala się na terenie Gminy Komańcza maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscu sprzedaży:

 1. zawierających do 4,5%zawartości alkoholu oraz piwa – 40,
 2. zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 20,
 3. zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu – 30.

§2

Ustala się na terenie Gminy Komańcza maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży:

 1. zawierających do 4,5%zawartości alkoholu oraz piwa – 30,
 2. zawierających powyżej 4,5% do 18%zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 10,
 3. zawierających powyżej 18%zawartości alkoholu – 20.

§3

Określa się następujące zasady usytuowania punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy:

 • Punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 50 m od następujących obiektów chronionych:
  1. szkół i przedszkoli,
  2. obiektów kultu religijnego (kościoły, kaplice),
  3. cmentarzy
 • Odległość o której mowa w § 3 pkt 1 ustala się mierząc odcinek drogi po ogólnodostępnym trakcie pieszych w najkrótszej linii dojścia z zachowaniem przepisów prawa o ruchu drogowym ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U.z 2021 r. poz. 450, z późn. zm.), od głównych drzwi wejściowych punktu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych do głównych drzwi wejściowych wyszczególnionych obiektów chronionych.

§4

 1. Sezonowymi miejscami do spożycia napojów alkoholowych mogą być funkcjonujące od 15 kwietnia do 15 października letnie ogródki gastronomiczne usytuowane bezpośrednio przy danym lokalu gastronomicznym, dla którego wydano zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, a ogródek nie jest odrębnym punktem sprzedaży napojów alkoholowych.
 2. Miejsce usytuowania ogródków gastronomicznych powinno spełnić te same wymogi, jakie według § 3 niniejszej uchwały powinny spełniać miejsca usytuowania lokali, które prowadzą sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia).

§5

Traci moc uchwała Rady Gminy Komańcza Nr IX/70/99 z dnia 30 sierpnia 1999 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Komańcza.

§6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§7

Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.


Data wytworzenia: 2021-09-14
Sporządzone przez: Maria Błażowska (Inspektor)
Data udostępnienia: 2021-10-07 08:57:47
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link