> Uchwała nr XXXIV/272/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 14 września 2021r.

Uchwała nr XXXIV/272/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 14 września 2021r.


w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 art. 230 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 305).

Rada Gminy Komańcza

uchwala, co następuje:

§1

Na podstawie Uchwały Nr XXXIV/270/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 14 września 2021 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok, Uchwały Nr XXXIV/271/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 14 września 2021 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok, dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza określonej w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXVII/210/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Komańcza:

- w 2021 roku:

  1. Zwiększa się dochody Gminy Komańcza o kwotę 1 525 185,10 zł

w tym:

- dochody bieżące o kwotę 1 520 473,24 zł

- dochody majątkowe o kwotę 4 711,86 zł

  1. Zwiększa się wydatki Gminy Komańcza o kwotę 1 795 185,10 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 1 782 122,24 zł

- wydatki majątkowe o kwotę 13 062,86 zł

  1. Zwiększa się przychody budżetu Gminy Komańcza w 2021 r. o kwotę 270 000,00 zł

w tym:

  1. a) wolne środki z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 270 000,00 zł

§2

Określa się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Komańcza wraz z prognozowaną kwotą długu na lata 2021-2030 w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§3

Określa się wykaz przedsięwzięć Gminy Komańcza w brzmieniu jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komańcza.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Data wytworzenia: 2021-09-14
Sporządzone przez: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2021-10-07 08:51:42
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link