> Uchwała nr XXXIII/269/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 lipca 2021 r.

Uchwała nr XXXIII/269/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 lipca 2021 r.


w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Komańcza

na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) w zw. z art. 229 pkt 3, 237 § 1 i 3 i art. 238 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) Rada Gminy Komańcza – po zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Komańcza – uchwala, co następuje:

§1.

Uznaje się za bezzasadną skargę Adama Fularza z dnia 19 czerwca 2021 r. na bezczynność Wójta Gminy Komańcza (przekazaną Radzie Gminy Komańcza według właściwości przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krośnie pismem z dnia 25 czerwca 2021 r.) z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu niniejszej uchwały, które stanowi jej integralną część.

§2.

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Komańcza do zawiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Data wytworzenia: 2021-07-28
Sporządzone przez: Edyta Opar (Inspektor)
Data udostępnienia: 2021-10-07 08:41:29
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał