> PROTOKÓŁ nr XXXIII z obrad XXXIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Komańcza VIII kadencji, odbytej w dniu 28 lipca 2021 r.

PROTOKÓŁ nr XXXIII z obrad XXXIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Komańcza VIII kadencji, odbytej w dniu 28 lipca 2021 r.


Przed rozpoczęciem obrad Przewodniczący RG Adam Pasiniewicz poinformował obecnych, że obrady Rady Gminy są utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad będą udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy. Obowiązek nagrywania obrazu i dźwięku wynika z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym. Przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku jest dopuszczalne, gdyż jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 6 ust 1 lit. C ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Udział w publicznej sesji Rady Gminy Komańcza jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego podczas obrad.

Obrady XXXIII sesji Rady Gminy Komańcza otworzył oraz im przewodniczył Adam Pasiniewicz – Przewodniczący Rady Gminy Komańcza.

Na wstępie Przewodniczący Rady Gminy przywitał obecnych.

W sesji uczestniczyli Radni oraz zaproszeni goście zgodnie z listami obecności stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Ad. 2

Przewodniczący Rady Gminy w oparciu o listę obecności (obecnych 15 Radnych) stwierdził, że podejmowane uchwały i wypracowane wnioski będą w pełni prawomocne.

Radni obecni:

 1. Dąbrowska Halina
 2. Dołżycki Jarosław
 3. Duda Anna
 4. Farbaniec Jan
 5. Hnat Kazimierz
 6. Jarosz Joanna
 7. Kopylec Włodzimierz
 8. Kurinka Paweł
 9. Milasz Wiesław
 10. Mokrzycka Joanna
 11. Orzechowski Roman
 12. Pasiniewicz Adam
 13. Perun Andrzej
 14. Piechocki Robert
 15. Trzaska Piotr

Ad. 3

Kolejny punkt porządku obrad to przyjęcie porządku obrad sesji.

Przewodniczący RG Adam Pasiniewicz poprosił o wyjaśnienie powodów zwołania sesji nadzwyczajnej.

Wójt Roman Bzdyk pokrótce wyjaśnił powód zwołania sesji – potrzeba realizacji inwestycji.

Przewodniczący RG Adam Pasiniewicz poprosił o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Komańcza.

Wójt Roman Bzdyk wyraził zgodę.

Przewodniczący RG Adam Pasiniewicz przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Komańcza. Projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad 15 głosami „za” (głosowanie stanowi zał. nr 2 do protokołu).

Zmieniony porządek obrad w wyniku głosowania został przyjęty  15 głosami „za” (głosowanie stanowi zał. nr 3 do protokołu).

Ad. 4

Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 r. (zał. nr 4 do protokołu).

Skarbnik Katarzyna Rzepka pokrótce objaśniła projekt uchwały.

Z braku pytań Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 r. i poddał go pod głosowanie (załącznik nr 5 do protokołu).

W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosami 15 „za”.

Uchwała Nr XXXIII/263/2021

Ad. 5

Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Gminę Komańcza długoterminowej pożyczki (projekt II) (zał. nr 6 do protokołu).

Skarbnik Katarzyna Rzepka pokrótce objaśniła projekt uchwały.

Z braku pytań Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Gminę Komańcza długoterminowej pożyczki (projekt II) i poddał go pod głosowanie (załącznik nr 7 do protokołu).

W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosami 15 „za”.

Uchwała Nr XXXIII/264/2021

Ad. 6

Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Gminę Komańcza długoterminowej pożyczki (projekt III) (zał. nr 8 do protokołu).

Skarbnik Katarzyna Rzepka pokrótce objaśniła projekt uchwały.

Z braku pytań Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Gminę Komańcza długoterminowej pożyczki (projekt III) i poddał go pod głosowanie (załącznik nr 9 do protokołu).

W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosami 15 „za”.

Uchwała Nr XXXIII/265/2021

Ad. 7

Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza (zał. 10).

Skarbnik Katarzyna Rzepka pokrótce objaśniła projekt uchwały.

Z braku pytań Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza i poddał go pod głosowanie (załącznik nr 11 do protokołu).

W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosami 15 „za”.

Uchwała Nr XXXIII/266/2021

Ad. 8

Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego (zał. 12).

Wójt Roman Bzdyk pokrótce objaśnił potrzebę podjęcia uchwały.

Z braku pytań Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego i poddał go pod głosowanie (załącznik nr 13 do protokołu). 
W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosami 15 „za”.

Uchwała Nr XXXIII/267/2021

Ad. 9

Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia herbu i symboli Gminy Komańcza oraz zasad ich używania (zał. 14).

Wójt Roman Bzdyk pokrótce objaśnił historię powstawania projektu herbu.

Radny Piotr Trzaska wypowiedział się na temat pochodzenia kolorystyki herbu.

Z braku pytań Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie ustanowienia herbu i symboli Gminy Komańcza oraz zasad ich używania i poddał go pod głosowanie (załącznik nr 15 do protokołu).

W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosami 15 „za”.

Uchwała Nr XXXIII/268/2021

Ad. 10

Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Komańcza (zał. 16).

Przewodniczący Komisji Skarg Wniosków i Petycji Piotr Trzaska pokrótce omówił projekt uchwały.

Z braku pytań Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Komańcza i poddał go pod głosowanie (załącznik nr 17 do protokołu).

W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosami 15 „za”.

Uchwała Nr XXXIII/269/2021

Ad. 11

Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XXXI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Komańcza VIII Kadencji.

Czas trwania:

10:00-10:35

Protokołowała:

Inspektor

Edyta Opar


Data wytworzenia: 2021-07-28
Sporządzone przez: Edyta Opar (Inspektor)
Data udostępnienia: 2021-09-22 12:18:15
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał