> PROTOKÓŁ nr XXXII z obrad XXXII sesji Rady Gminy Komańcza VIII kadencji, odbytej w dniu 30 czerwca 2021 r.

PROTOKÓŁ nr XXXII z obrad XXXII sesji Rady Gminy Komańcza VIII kadencji, odbytej w dniu 30 czerwca 2021 r.


Przed rozpoczęciem obrad Przewodniczący RG Adam Pasiniewicz poinformował obecnych, że obrady Rady Gminy są utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad będą udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy. Obowiązek nagrywania obrazu i dźwięku wynika z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym. Przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku jest dopuszczalne, gdyż jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 6 ust 1 lit. C ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Udział w publicznej sesji Rady Gminy Komańcza jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego podczas obrad.

Obrady XXXII sesji Rady Gminy Komańcza otworzył oraz im przewodniczył Adam Pasiniewicz – Przewodniczący Rady Gminy Komańcza.

Na wstępie Przewodniczący Rady Gminy przywitał zaproszonych gości, Pana Wójta, Panią Skarbnik, Państwa Radnych oraz Sołtysów.

W sesji uczestniczyli Radni oraz zaproszeni goście zgodnie z listami obecności stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Ad. 2

Przewodniczący Rady Gminy w oparciu o listę obecności (obecnych 13 Radnych) stwierdził, że podejmowane uchwały i wypracowane wnioski będą w pełni prawomocne.

Radni obecni:

 1. Dąbrowska Halina
 2. Dołżycki Jarosław
 3. Duda Anna
 4. Farbaniec Jan
 5. Hnat Kazimierz
 6. Jarosz Joanna
 7. Kopylec Włodzimierz
 8. Kurinka Paweł
 9. Milasz Wiesław
 10. Mokrzycka Joanna
 11. Pasieniewicz Adam
 12. Piechocki Robert
 13. Trzaska Piotr

Radni nieobecni:

 1. Orzechowski Roman
 2. Perun Andrzej

Ad. 3

Kolejny punkt porządku obrad to przyjęcie porządku obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Adam Pasiniewicz zapytał, czy są jakieś uwagi do porządku obrad.

Wójt Roman Bzdyk poprosił o wycofanie z porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego o nazwie „Jawornik 1/2017” oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia Zmiany nr 1/2017 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Terenów Złoża Piaskowców Cergowskich Komańcza-Jawornik Gmina Komańcza Województwo Podkarpackie i o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 r.

Przewodniczący RG Adam Pasiniewicz poinformował, że Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji przekazała opracowany projekt uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości i zawnioskował o wprowadzenie projektu do porządku obrad.

Radni nie wnieśli uwag, w związku z tym Przewodniczący RG Adam Pasiniewicz przeprowadził głosowanie nad przyjęciem zmian zaproponowanych przez Wójta – wycofanie z porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego o nazwie „Jawornik 1/2017” oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia Zmiany nr 1/2017 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Terenów Złoża Piaskowców Cergowskich Komańcza-Jawornik Gmina Komańcza Województwo Podkarpackie.

Zmiany zostały przyjęte 13 głosami „za” (głosowanie stanowi zał. nr 2a do protokołu).

Przewodniczący RG Adam Pasiniewicz przeprowadził głosowanie nad przyjęciem zmiany zaproponowanej przez Wójta – wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 r.

Zmiany zostały przyjęte 13 głosami „za” (głosowanie stanowi zał. nr 2b do protokołu).

Przewodniczący RG Adam Pasiniewicz przeprowadził głosowanie nad przyjęciem zmiany zaproponowanych przez siebie – wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości.

Zmiany zostały przyjęte 13 głosami „za” (głosowanie stanowi zał. nr 3 do protokołu).

 Porządek obrad wraz ze zmianami w wyniku głosowania został przyjęty 13 głosami „za” (głosowanie stanowi zał. nr 4 do protokołu).

Zmieniony porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Informacja o działalności Wójta między sesjami Rady Gminy.
 6. Raport o stanie gminy za 2020 r.:
  1. przedstawienie Raportu o stanie Gminy Komańcza za 2020 rok,
  2. debata na temat Raportu,
  3. podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Komańcza.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Komańcza za 2020 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego na realizację zadania publicznego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Komańczy za 2020 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Komańcza na rok szkolny 2021/2022.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia uprawnień Wójtowi Gminy Komańcza do ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony drogą bezprzetargową części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Komańcza położonej w Rzepedzi oznaczonej jako działka nr 165/47 o pow. 0,0005 ha, uwidocznionej w księdze wieczystej KS1S/00081513/0 z przeznaczeniem pod paczkomat.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony drogą bezprzetargową części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komańcza położonej w Komańczy oznaczonej jako działka nr 138/21 o pow. 0,0006 ha, uwidocznionej w księdze wieczystej KS1S/00061653/7 z przeznaczeniem pod paczkomat.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na okres 7 lat, drogą bezprzetargową części działki nr 92 o pow. 0,05 ha położonej w obrębie ew. Szczawne, stanowiącej własność Gminy Komańcza dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KS1S/00081180/6, z przeznaczeniem dla Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 r.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości.
 21. Interpelacje i zapytania radnych.
 22. Wolne wnioski.
 23. Zamknięcie obrad sesji.

Ad. 4

Przyjęcie protokołu nr XXXI z dnia 24 maja 2021 r.

Radni nie wnieśli uwagi do protokołu nr XXXI z dnia 24 maja 2021 r., który został przyjęty w wyniku głosowania 13 głosami „za” - Głosowanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad. 5

Informacja o działalności Wójta między sesjami Rady Gminy.

Informacja ze stanowiska pracy: Zagospodarowanie przestrzenne i gospodarka gruntami w okresie 28 stycznia 2021 r. – 30 czerwca 2021 r.

 1. Wpłynęło 6 wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, prowadzonych było 6 postępowań administracyjnych, m.in.: 
  1. -„Budowa sieci wodociągowej, budowa studni wierconej wraz z infrastrukturą techniczną towarzyszącą”, przewidzianej do realizacji na działkach o nr ew. 138/21, 138/14, 138/6, 138/7, 138/8 – obręb Komańcza.
  2. -„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków wraz z infrastrukturą techniczną towarzyszącą”, przewidzianej do realizacji na działkach o nr ew. 584, 592/8, 588, 369/4, 587/1, 368/1, 370/1, 370/2, 587/3 – obręb Komańcza, nr ew. 127/8, 127/11, 127/10 – obręb Duszatyn, nr ew. 419/14, 419/20 – obręb Radoszyce.
  3. -„Budowa sieci wodociągowej, budowa studni wierconej wraz z infrastrukturą techniczną towarzyszącą” przewidzianej do realizacji na działkach o nr ew.: 503/4, 503/5, 503/9, 503/10 i 503/7 – obręb Komańcza.
  4. -„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą techniczną towarzyszącą” przewidzianej do realizacji na działkach o nr ew.: 216/2, 508, 503/5, 503/9, 503/10 i 503/7 – obręb Komańcza.

Wydano 1 decyzję o umorzeniu postępowania administracyjnego i 1 decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na -  Budowę wieży widokowej wraz z wiatą turystyczną i placem utwardzonym na działce nr ew. 90/12 obręb – 0019 Kulaszne – decyzja wydana 12.05.2021r.

 1. Wpłynęły 33 wnioski o ustalenie warunków zabudowy. Prowadzonych było 45 postępowań administracyjnych i wydano 16 decyzji o warunkach zabudowy oraz 2 decyzje o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy na nowego inwestora.
 2. Zawarto 16 nowych umów dzierżaw do 3 lat na cele: rolne (9 umów), pod garaże tymczasowe -3 umowy, pod ogródek -4 umowy. Z uwagi na zmianę stawki czynszu dzierżawnego, przeliczono na potrzeby naliczeń czynszu 79 zawartych umów dzierżaw.
 3. Wpłynęło 12 nowych wniosków o podział, wydano 8 decyzji o podziale nieruchomości oraz zaopiniowano 10 podziałów. Wszczęto postępowanie o rozgraniczenie na podstawie 1
 4. Wydano: 102 zaświadczenia o przeznaczeniu działek i 97 zaświadczeń o rewitalizacji, 26 wypisów ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Komańcza, po 5 wypisów i wyrysów z planów miejscowych;
 5. Wpłynęło 7 wniosków w sprawie sprzedaży działek;
 6. Zawarto akty notarialne sprzedaży działek gminnych po przetargu ustnym nieograniczonym (17.12.2020r.) :

 nr 51/5 o pow. 0,3435 ha w Turzańsku,

 nr 61/3 o pow. 0,4043 ha w Radoszycach.

Zawarto akty notarialne sprzedaży działek w drodze bezprzetargowej:

działka nr 171/4 o pow. 0,0119 ha położona w Wisłoku Wielkim – akt 31.03.2021r.,

działka nr 171/5 o pow. 0,0250ha w Wisłoku Wielkim - akt 1.03.2021r.,

działka nr 71/4 o pow. 0,0826 ha położona w Czystogarbie.- akt 16.04.2021r.,

działka nr 574/8 o pow. 0,0124 ha położona w Komańczy – akt 07.05.2021r.,

Zawarto akt notarialny zamiany działki gminnej nr 129/1 o pow. 0,4418 ha, położonej w Kulasznem za działkę nr 90/12 o pow. 0,5000 ha położoną w Kulasznem.

 1. Ustanowiono służebność gruntową na działce nr 36/10 w Osławicy na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 36/8.
 2. Zlecono podziały: działki nr 264 w Kulasznem na potrzeby regulacji z Parafią Rzymskokatolicką w Rzepedzi, działki nr 174 w Czystogarbie na potrzeby regulacji pod drogę oraz podział działki nr 158/3 w Rzepedzi pod kolejny ogródek działkowy.
 3. Zlecono następujące wyceny działek:

działki nr 15/176, 15/177, 15/178, 15/179, 15/180, 15/183, 15/187 w Moszczańcu, gm. Jaśliska na potrzeby sprzedaży,

działka nr 48/2 w Rzepedzi na potrzeby nieodpłatnego nabycia,

działka nr 601 w Komańczy na potrzeby nieodpłatnego przekazania na rzecz Nadleśnictwa Komańcza,

działka nr 217 w Wisłoku Wielkim na potrzeby sprzedaży na poszerzenie działek przyległych nr 216, 218, 219,

działka nr 108/2 w Wisłoku Wielkim i działka nr 56/3 w Rzepedzi na potrzeby ich zamiany,

działki nr 129/1 i 90/12 w Kulasznem na potrzeby ich zamiany,

działka nr 279/32 w Smolniku na potrzeby sprzedaży na poszerzenie działek przyległych nr 279/16, 279/28,

działka nr 303/5 w Wisłoku Wielkim i działka nr 243/10 w Wisłoku Wielkim na potrzeby ich zamiany,

działka nr 10/15 w Kulasznem na potrzeby sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego,

działka nr 10/17 w Kulasznem na potrzeby sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego,

działka nr 126/6 w Szczawnem na potrzeby sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego,

działka nr 219/3 w Radoszycach na potrzeby sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego.

 1. Przygotowano 7 projektów uchwał.
 2. Nadano 7 numerów porządkowych do budynków.

Zadania wykonane na stanowisku Gospodarka gruntami komunalnymi Gminy Komańcza:

 1. Skomunalizowano działki Skarbu Państwa, tj.:

- w miejscowości Turzańsk – 14 działek o łącznej powierzchni 0,8438 ha,

- w miejscowości Szczawne – 1 działka o powierzchni 0,0025 ha,

- w miejscowości Wisłok Wielki - 3 działki o powierzchni 0,3505 ha,

- w miejscowości Wola Michowa – 2 działki o powierzchni 0,3125 ha,

- w miejscowości Wysoczany – 2 działki o powierzchni 0,5482 ha.

Razem: 2,0575 ha

 1. Zakupiono olej opałowy do budynku Urzędu Gminy i Remizy OSP w Komańczy.
 2. Zawarto umowy na koszenie terenów zielonych stanowiących mienie komunalne gm. Komańcza na terenie sołectw: Wola Michowa, Czystogarb, Szczwane – Kulaszne, Dołżyca, Nowy Łupków, Komańcza, Wysoczany, Rzepedź (wieś), Turzańsk, Smolnik, Radoszyce, Wisłok Wielki, Rzepedź sołectwo nad Osławicą.
 3. Zawarto umowę użytkowania z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki wodnej w Rzeszowie na użytkowanie gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi płynącymi (przepusty).
 4. Podpisano Aneks do umowy z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o. w Krośnie w związku z dodaniem nowego punktu poboru energii elektrycznej (Gmina Komańcza jest członkiem Grupy Zakupowej energii elektrycznej, której przewodzi MPGK Krosno, które organizuje w imieniu członków grupy przetargi na zakup energii elektrycznej oraz w imieniu gminy zawiera umowy z wyłonionym w przetargu przedsiębiorstwem dostarczającym energię elektryczną).
 5. Zawarto umowę na wykonanie naprawy oświetlenia na skwerze w Komańczy.
 6. Wykonano okresowy przegląd kotłowni budynku Urzędu Gminy Komańcza.
 7. Zlecono wykonanie sprawdzenia oraz czyszczenia przewodów kominowych w budynkach stanowiących mienie komunalne gm. Komańcza.
 8. Zawarto 10 porozumień z Firmą VOICE NET S.A. na udostepnienie działek gminnych pod budowę szerokopasmowego internetu na terenie Gminy Komańcza.
 9. Zawarto umowę ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Szczawnem na zaopatrzenie w wodę budynku socjalnego w Kulasznem.
 10. Wszczęto postepowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć polegających na:

- Rozbudowie drogi powiatowej nr 2259R Rzepedź – Kalnica – Mchawa wraz z obiektem mostowym;

- Wydobywaniu kopaliny ze złoża piaskowców cergowskich Komańcza – Jawornik w granicach istniejącego obszaru górniczego Komańcza I.

 1. Wydano postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Odkrywkowa eksploatacja piaskowców krośnieńskich z udokumentowanego złoża Wysoczany I w miejscowości Wysoczany.
 2. Wydano postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowie elektrowni słonecznej PV Rzepedź wraz
  z infrastrukturą towarzyszącą oraz stacjami transformatorowymi o mocy do 18 MW w miejscowości Rzepedź.
 3. Nieodpłatnie nabyto na własność Gminy Komańcza działkę nr ew.: 48/2 o pow. 0,0017 ha, o wartości 42,00 zł w Rzepedzi od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie.
 4. Podpisano aneks do umowy notarialnej nieodpłatnego przeniesienia nieruchomości z dnia 11 września 2001 r. nabycia działek od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie, co umożliwia Gminie Komańcza staranie się o dotacje na remont dróg w miejscowościach: Osławica, Nowy Łupków, Wysoczany, Szczawne.
 5. Dokonano zamiany działek, tj. działki gminnej nr ewid. 108/2 o pow. 0,0832 ha w Wisłoku Wielkim za działkę nr ewid. 56/3 o pow. 0,2105 ha w miejscowości Rzepedź stanowiącej własność osoby fizycznej, celem przeprowadzenia remontu ciągi drogi gminnej w miejscowości Rzepedź.
 6. Zwrócono się do Krajowego Ośrodka Wsparcia rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie o nieodpłatne przekazania części działki nr ewid. 340/4 położonej w obrębie ewidencyjnym Smolnik pod urządzenie drogi gminnej.
 7. Przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności działki nr ewid. 126/6 o pow. 0,0865 ha w miejscowości Szczawne na rzecz osoby prawnej – sprzedaż w formie bezprzetargowej za kwotę 9.600,00 zł.
 8. Przeprowadzenie kontroli placów zabaw przez Powiatowego inspektora Nadzoru budowlanego w Sanoku w miejscowościach: Komańcza, Szczawne i Wysoczany.
 9. Zlecono wykonanie wznowienia znaków granicznych, punktów granicznych oraz ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych z działka gminna nr 26/17 w miejscowości Osławica (droga gminna).
 10. Zawarto umowy na koszenie Cmentarzy Komunalnych w miejscowościach: Nowy Łupków i Turzańsk.

Sprawozdanie ze stanowiska ds. Inwestycji gminnych i projektów w okresie od 28 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku.

 1. Przygotowanie i przeprowadzenie procedury do 130 tys zł netto na wymianę stolarki drzwiowej w budynku Urzędu Gminy w Komańczy.
 2. Przygotowanie i przeprowadzenie procedury do 130 tys. zł netto na wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wisłok Wielki i Czystogarb”.
 3. Przygotowanie i przeprowadzenie procedury do 130 tys. zł netto na wykonanie dokumentacji projektowej zadania „Zaadoptowanie dworca PKP w Komańczy na potrzeby Centrum Integracji i Aktywizacji Społecznej na pograniczu Karpat Wschodnich i Zachodnich”. 
 4. Przeprowadzenie procedury na roboty budowlane polegające na remoncie Sali Konferencyjnej i Sali Ślubów w budynku Urzędu Gminy w Komańczy.
 5. Przygotowanie dokumentacji do przetargu na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Komańcza – droga przy potoku Barbarka”. Inwestycja w trakcie realizacji.
 6. Przygotowanie dokumentacji do przetargu na zadanie pn. „Wykonanie oświetlenia iluminacyjnego cerkwi w m. Kulaszne, Szczawne, Radoszyce, Smolnik. Inwestycja w trakcie realizacji”.
 7. Bieżące utrzymanie cmentarzy wojennych i kwater wojskowych na terenie Gminy.
 8. Wykonanie ekshumacji Stanisława Biłasa.
 9. Przygotowanie dokumentacji do aplikacji o środki z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolniczego.
 10. Przygotowanie umów na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i remontów dróg oraz budowy kanalizacja sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Gminy Komańcza.
 11. Przygotowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę wieży widokowej w m. Kulaszne.
 12. Kontrola realizacji dokumentacji na budowę przedszkola w m. Rzepedź.
 13. Kontrola realizacji dokumentacji na przebudowę drogi do klasztoru w Komańczy.
 14. Aplikowanie o nieodpłatne przekazanie samochodu z Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych w Krakowie. Gmina otrzymała samochód Skoda Fabia.
 15. Realizacja zadań w ramach Fundusz Sołeckiego.

Sprawozdanie ze stanowiska ds. Infrastruktury i zarządu drogami:

 1. Remont nawierzchni kładki pieszo-jezdnej w Kulasznem.
 2. Zlecenie wykonania dokumentacji formalnoprawnej Stałej organizacji ruch dla dróg:
 3. droga nr 117309 R Szczawne (przejazd),
 4. droga nr 117310 R Szczawne (przejazd),
 5. droga nr 117311 R Nowy Łupków,
 6. droga nr 117312 R Wysoczany,
 7. droga nr 117313 R Nowy Łupków – Stary Łupków.
 8. Wykonania dokumentacji formalnoprawnej Stałej organizacji ruch dla stref zamieszkania.
 9. Pomiary natężenia ruchu na sześciu przejazdach kolejowo-drogowych położonych w ciągu dróg gminnych na terenie Gminy Komańcza.
 10. Kontrola widoczności na przejazdach drogowo kolejowych.
 11. Utrzymanie w czystości wiat przystankowych na terenie Gminy Komańcza.
 12. Szacowanie szkód powodziowych w infrastrukturze drogowej na terenie Gminy Komańcza.
 13. Zmiana statusu drogi z wewnętrznej na publiczną - droga Radoszyce przez wieś.
 14. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Komańcza przy potoku Barbarka.
 15. Dokumentacja zgłoszeniowa dla inwestycji remont drogi do pół w Rzepedzi.
 16. Wniosek do PGE Sanok o rozdział oświetlenia drogowego do bloku w Szczawnem, a GPGK w Szczawnem.
 17. Wykonanie dokumentacji formalno-prawnej dla zadania pn.: Budowa dwóch odcinków oświetlenia drogowego w miejscowości Smolnik.
 18. Realizacja zadań w ramach funduszu Sołeckiego.

Zarządzenia wydane w okresie 28 stycznia 2021 r. do 29 czerwca 2021 r.:

 • Zarządzenie Nr 6/2021 z dnia 28.01.2021 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Komańcza na 2021 rok.
 • Zarządzenie Nr 7/2021 z dnia 29.01.2021 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz ustalenia specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane.
 • Zarządzenie Nr 8/2021 z dnia 29.01.2021 w sprawie realizacji zadań w ramach środków funduszu sołeckiego w 2021 r.
 • Zarządzenie Nr 9/2021 z dnia 29.01.2021 w sprawie ustalenia zasad korzystania i normy zużycia paliwa dla ciągnika rolniczego MTZ BELARUS 422.1, będącego w dyspozycji Urzędu Gminy Komańcza.
 • Zarządzenie Nr 10/2021 z dnia 08.02.2021 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Komańcza w drodze bezprzetargowej oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Komańcza przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
 • Zarządzenie Nr 11/2021 z dnia 09.02.2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej Rozpatrzenia ofert konkursowych i sprawozdań.
 • Zarządzenie Nr 12/2021 z dnia 09.02.2021 w sprawie powierzenia spraw Zastępcy Wójta.
 • Zarządzenie Nr 13/2021 z dnia 02.2021 w sprawie połowania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert na udzielenie zamówienia publicznego pn.:" Bankowa obsługa budżetu Gminy Komańcza oraz jej jednostek organizacyjnych tj. jednostek budżetowych i gminnej instytucji kultury".
 • Zarządzenie Nr 14/2021 z dnia 11.02.2021 w sprawie zasad gospodarki drewnem pozyskanym z lasów będących własnością Gminy Komańcza.
 • Zarządzenie Nr 15/2021 z dnia w sprawie sprzedaży drzew na pniu w miejscowości Jawornik na działce ew. nr 17/2 - oddział 3a.
 • Zarządzenie Nr 16/2021 z dnia 11.02.2021 w sprawie powołania Komisji do spraw wyceny działek przejętych ze Skarbu Państwa w wyniku komunalizacji.
 • Zarządzenie nr 17/2021 z dnia 02.2021 w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Komańcza miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.
 • zarządzenie nr 18/2021 z dnia 17.02.2021 w sprawie włączenia karty ewidencyjnej zabytku nieruchomego do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Komańcza.
 • zarządzenie nr 19/2021 z dnia 02.2021 w sprawie odpłatnego ustanowienia służebności gruntowej na działkach nr 36/10 w Osławicy oraz nr 343/35 w Smolniku stanowiących własność Gminy Komańcza na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 36/8 położonej w Osławicy.
 • Zarządzenie nr 20/2021 z dnia 18.02.2021 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Komańczy.
 • Zarządzenie Nr 21/2021 z dnia 18.02.2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej weryfikacji sprawozdań.
 • Zarządzenie Nr 22/2021 z dnia 19.02.2021 w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gminie Komańcza na rok 2021.
 • Zarządzenie Nr 23/2021 z dnia 25.02.2021 w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej Gminy Komańcza
  w 2021 roku.
 • Zarządzenie Nr 24/2021 z dnia 26.02.2021 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Komańcza na 2021 rok.
 • Zarządzenie Nr 25/2021 z dnia 01.03.2021 w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Komańcza.
 • Zarzadzenie nr 26/2021 z dnia 04.03.2021 w sprawie udzielenia pożyczki Stowarzyszeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczawnem.
 • Zarzadzenie nr 27/2021 z dnia 05.03.2021 w sprawie: określenia zasad (polityki) rachunkowości projektu „Iluminacja obiektów dziedzictwa kulturowego transgranicznej trasy rowerowej PL-SK” objętego Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020.
 • Zarządzenie nr 28/2021 z dnia 10.03.2021 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości.
 • Zarządzenie nr 29/2021 z dnia 03.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Komańcza, przeznaczonej do zbycia w drodze bez przetargu.
 • Zarządzenie nr 30/2021 z dnia 17.03.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie w drodze bez przetargu.
 • Zarządzenie Nr 31/2021 z dnia 03.2021 w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gmuny Komańcza za 2021 rok.
 • Zarządzenie Nr 32/2022 z dnia 24.03.2021 w sprawie wprowadzeninia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej.
 • Zarządzenie nr 33/2021 z dnia 24.03.2021 w sprawie składania i analizowania oświadczeń majątkowych.
 • Zarządzenie nr 34/2021 z dnia 03.2021 w sprawie skróconego czasu pracy i ustalenia dnia wolnego od pracy pracownikom Urzędu Gminy w Komańczy.
 • Zarządzenie nr 35/2021 z dnia 03.2021 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Komańcza na 2021 rok.
 • Zarządzenie nr 36/2021 z dnia 08.04.2021 w sprawie określenia formy przekazywania Wójtowi Gminy Komancza sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez kierowników jednostek organizacyjnych.
 • Zarządzenie nr 37/2021 z dnia 14.04.2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Komańcza w 2021 roku.
 • Zarządzenie nr 38/2021 z dnia 04.2021 w sprawie ogłoszenia naboru projektów służących rozwojowi sportu na terenie Gminy Komańcza w 2021 roku.
 • Zarządzenie Nr 39/2021 z dnia 14.04.2021 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Komańcza na 2021 rok
 • Zarządzenie Nr 40/2021 z dnia 20.04.2021 w sprawie powołoanie komisji do odbioru robót budowlanych polegających na wymianie stolarki drzwiowej wewnętrznej w budynku UG w Komańczy.
 • Zarządzenie Nr 41/2021 z dnia 04.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 • Zarządzenie nr 42/2021 z dnia 04.2021 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Komańcza na 2021 rok.
 • Zarządzenie nr 43/2021 z dnia 04.2021 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Komańczy.
 • Zarządzenie nr 44/2021 z dnia 04.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komańcza przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej.
 • Zarządzenie nr 45/2021 z dnia 26.04.2021 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
  w Komańczy.
 • Zarządzenie Nr 46/2021 z dnia 30.04.2021 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Komańcza na 2021 rok.
 • Zarządzenie Nr 47/2021 z dnia 07.05.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Komańcza, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych.
 • Zarządzenie Nr 48/2021 z dnia 05.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bez przetargu.
 • Zarzadzenie nr 49/2021 z dnia 05.2021 w sprawie zmian w Zarządzeniu nr 104/2019 z dnia 30 września 2019r. w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.
 • Zarządzenie nr 50/2021 z dnia 05.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 • Zarządzenie nr 51/2021 z dnia 13.05.2021 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Komańcza na 2021 rok.
 • Zarzadzenie nr 52/2021 z dnia 05.2021 w sprawie reorganizacji struktur formacji Obrony Cywilnej na terenie Gminy Komańcza.
 • Zarządzenie nr 53/2021 z dnia 18.05.2021 w sprawie zmian w regulaminie ogranizacyjnym Urzędu Gminy Komańcza.
 • Zarządzenie nr 54/2021 z dnia 19.05.2021 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości.
 • Zarządzenie nr 55/2021 z dnia 19.05.2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020.
 • Zarządzenie 56/2021 z dnia 26.05.2021 w sprawie odwołania i wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Urzędu Gminy Komańcza.
 • Zarządzenie nr 57/2021 z dnia 05.2021 w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania ofert na realizację zadań własnych Gminy Komańcza w 2021 roku.
 • Zarządzenie nr 58/2021 z dnia 05.2021 w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrzenia ofert konkursowych i sprawozdań w związku z „Naborem projektów służących rozwojowi sportu na terenie Gminy Komańcza w 2021 roku”.
 • Zarządzenie nr 59/2021 z dnia 28.05.2021 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komańczy prowadzenia postępowań z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych na podstawie art. 178 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępcze.
 • Zarządzenie nr 60/2021 z dnia 28.05.2021 w sprawie przedstawienia Raportu o stanie Gminy Komańcza za 2020 rok.
 • Zarządzenie nr 61/2021 z dnia 05.2021 w sprawie wprowadzenia i zatwierdzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo- księgowych oraz instrukcji inwenatryzacujnej w Urzędzie Gminy Komańcza.
 • Zarządzenie nr 62/2021 z dnia 31.05.2021 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Komańcza na 2021 rok.
 • Zarządzenie nr 63/2021 z dnia 01.06.2021 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości.
 • Zarządzenie nr 64/2021 z dnia 14.06.2021 w sprawie określenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 • Zarządzenie nr 65/2021 z dnia 15.06.2021 w sprawie pełnienia całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego.
 • Zarządzenie nr 66/2021 z dnia 06.2021 w sprawie włączenia karty ewidencyjnej stanowiska archeologicznego do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Komańcza.
 • Zarządzenie nr 67/2021 z dnia 06.2021 w sprawe uchylenia Zarządzenia nr 55/2021.
 • Zarządzenie nr 68/2021 z dnia 30.06.2021 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Komańcza na 2021 rok.

Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Komańcza od 28 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku.

1 luty (poniedziałek) 2021 roku – uczestnictwo w spotkaniu w UG w Komańczy z Przedstawicielami firmy Budimex i GAZ-System celem omówienia spraw związanych z budową gazociągu oraz ewentualnej rekompensaty dla mieszkańców Nowego Łupkowa poprzez remont drogi do siedziby OSP oraz KGW w Nowym Łupkowie.

1 luty (poniedziałek) 2021 roku – uczestnictwo w spotkaniu z P. Bogusław Szweda - Przewodniczącym Rady Zagłębia Ambitnej Turystyki celem omówienia działań związanych z bieżącą działalnością gmin w ramach porozumienia. Spotkanie miało miejsce w UG w Komańczy i odbyło się w obecności m.in. Dyrektor GOK – Krystyna Galik-Harhaj.

1 luty (poniedziałek) 2021 roku – uczestnictwo w spotkaniu w UG w Komańczy z P. Jackiem Bokota – Jabo Marmi celem omówienia spraw związanych z funkcjonowaniem kamieniołomu w Komańczy – Jawornik.

1 luty (poniedziałek) 2021 roku – uczestnictwo w spotkaniu w UG w Komańczy z P. Józef Szymbara – Prezes Zarządu Bieszczadzkie Schroniska i Hotele w Sanoku celem omówienia współpracy w ramach rozwoju turystyki na terenie gminy Komańcza.

3 luty (środa) 2021 roku – Uczestnictwo w spotkaniu z P. Stanisław Chęć – Starosta Powiatu Sanockiego i P. Janusz Cecuła – Wicestarosta Powiatu Sanockiego w Starostwie Powiatowym w Sanoku. Spotkanie dotyczyło omówienia warunków ubiegania się o dotację rządowe na inwestycje gminne.

3 luty (środa) 2021 roku – Uczestnictwo w spotkaniu z P. Józef Boroń – Zakład Projektowo Usługowy EKOPROJEKT – projektowanie w zakresie ciepłownictwa, instalacji sieci sanitarnych oraz ochrony środowiska, P. Robert Wolański - Prezesem GPGK w Szczawnem oraz Pracownikami UG i GPGK. Spotkanie odbyło się w UG w Komańczy i dotyczyło budowy ewentualnej przeprawy dla instalacji wod-kan w Turzańsku.

11 luty (czwartek) 2021 roku – uczestnictwo w spotkaniu Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady celem przeanalizowania dotychczasowej realizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 oraz omówienie bieżących spraw stowarzyszenia. Spotkanie odbyło się w budynku Domu Ludowego w Zahutyniu i uczestniczyli w nim m.in. Piotr Uruski – Poseł na Sejm RP, Ernest Nowak - Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz, Robert Stępień – Wójt Gminy Baligród, Pracownicy Biura LGD Nasze Bieszczady oraz Urzędu Miasta i Gminy Lesko.

19 luty (czwartek) 2021 roku – uczestnictwo w posiedzeniu Rady Nadzorczej Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Szczawnem celem omówienia ogólnego programu rozwoju działalności firmy. Spotkanie miało miejsce w UG w Komańczy.

23 luty (wtorek) 2021 roku – uczestnictwo w posiedzeniu Zarządu Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego celem omówienia spraw bieżących. Spotkanie odbyło się w siedzibie Spółki w Szczawnem.

25 luty (czwartek) 2021 roku – uczestnictwo w spotkaniu ZAT w Nowym Żmigrodzie celem spraw bieżących w związku z Partnerstwem ZAT oraz uczestnictwo przez łącze internetowe w konferencji na temat rozdziału środków na inwestycje w drogi turystyczne.

3 marca (środa) 2021 roku – uczestnictwo w spotkaniu odnośnie transportu publicznego, które odbyło się w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Miasta i Gminy Lesko i Ustrzyk Dolnych, Gmin: Lutowiska, Czarna, Olszanica, Baligród, Solina, Cisna, Zagórz oraz Sanok.

4 marca (czwartek) 2021 roku – uczestnictwo w spotkaniu z P. Marek Andruch – Starosta Bieszczadzki celem omówienia możliwości współpracy w zakresie promocji.

5 marca (piątek) 2021 roku – uczestnictwo w spotkaniu z P. dr Dawid Lasek - Wiceprezes Zarządu oraz P Barbara Inglot - Dyrektor Biura Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska celem podpisania umowy na realizację mikroprojektów w Programie Interreg Polska-Słowacja 2014-2020.

10 marca (środa) 2021 roku – uczestnictwo w spotkaniu poświęconemu pracom archeologicznym oraz działaniom mającym na celu zachowanie bioróżnorodności na terenie gminy Komańcza. W spotkanie odbyło się w UG w Komańczy z udziałem P. Jolanty Harna – Wiceprezes Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych Komańczy, P. dr Marcin Czarnowicz - Instytut Archeologii UJ w Krakowie, P. Mirosław Mazurek - Pracownia Archeologiczna w Rzeszowie, Przedstawicieli firmy BUDIMEX oraz Inwestora firmy GAZ-System.

10 marca (środa) 2021 roku – uczestnictwo w spotkaniu online poświęconemu konsolidacji zadłużenia gminy Komańcza. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Przedstawiciel firmy Dekada – P. Wojciech Konat, Skarbnik Gminy Komańcza Katarzyna Rzepka oraz Zastępca Wójta Gminy Komańcza Paweł Rysz.

12 marca (piątek) 2020 roku – uczestnictwo w spotkaniu z P. Adamem Pęzioł – Prezes Stowarzyszenia Ośrodek Myśli Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego w Jaśle. Spotkanie odbyło się w UG w Komańczy i dotyczyło m.in. włączenia się w to dzieło beatyfikacji Stefana kard. Wyszyńskiego oraz gazyfikacji Gminy Komańcza.

19 marca (piątek) 2021 roku – uczestnictwo w spotkaniu z P. Aniceta Brągiel - Prezes Zarządu, P. Jolanta Bartnicka -Węgrzyn - Dyrektor Biura oraz P. Michał Bartnicki - Specjalista ds. marketingu i promocji Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady. Spotkanie odbyło się UG w Komańczy i dotyczyło możliwości pozyskania dofinasowania na rozbudowę infrastruktury turystycznej.

23 marca (wtorek) 2021 roku – uczestnictwo w spotkaniu z P. Aniceta Brągiel - Prezes Zarządu, P. Jolanta Bartnicka -Węgrzyn - Dyrektor Biura LGD Nasze Bieszczady oraz Przedstawicielami Stowarzyszenia Rekreacyjno-sportowego Żbik - Komańcza celem uzgodnienia miejsca posadowienia wiaty turystycznej.

25 marca (wtorek) 2021 roku – uczestnictwo w spotkaniu z P. Renata Szczepańska - Wójt Gminy Cisna, Siostrą Przełożoną Klasztoru Sióstr Nazaretanek w Komańczy - Beata Dzido celem omówienia realizacji wspólnego przedsięwzięcia pn. „Wzmocnienie atrakcyjności turystycznej i gospodarczej regionu poprzez dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze łączące tradycje religie i ludzi „Szlak Wielkich Polaków – Papież i Kardynał”. Spotkanie odbyło się w UG w Komańczy i ponadto uczestniczyli w nim telefonicznie P. Izabela Antos - Dyrektor Departamentu Instrumentów Rozwojowych, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów oraz P. Stanisław Chęć – Starosta Powiatu Sanockiego.

7 kwietnia (środa) 2021 roku – uczestnictwo w spotkaniu z P. Adamem Piątkowskim – Wójt Gminy Solina oraz P. Katarzyna Zielińska – Onyszko – Zastępca Wójta Gminy Solina. Spotkanie miało miejsce w UG w Polańczyku oraz na obiekcie oczyszczalni w Berezce celem zapoznania się z technologią membranową oczyszczania ścieków komunalnych.

9 kwietnia (piątek) 2021 roku – uczestnictwo w spotkaniu z P. Jerzym Borcz – Dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Rzeszowie celem podpisania aktów notarialnych o nieodpłatnym przekazaniu nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Komańcza. Spotkanie miało miejsce w Kancelarii Notarialnej w Brzozowie.

12 kwietnia (poniedziałek) 2021 rok – uczestnictwo w spotkaniu z P. Stanisław Chęć – Starosta Powiatu Sanockiego celem omówienia współpracy w zakresie realizacji zadania pn. „Wzmocnienie atrakcyjności turystycznej i gospodarczej regionu poprzez dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze łączące tradycje religie i ludzi „Szlak Wielkich Polaków – Papież i Kardynał”. Spotkanie odbyło się w UG w Komańczy.

12 kwietnia (poniedziałek) 2021 roku – uczestnictwo w spotkaniu z P. Adam Piątkowski – Wójt Gminy Solina oraz P. Stanisław Malinowski - Prezes Zarządu firmy Schwander Polska. Spotkanie miało miejsce w UG w Komańczy i dotyczyło omówienia koncepcji modernizacji oczyszczalni na terenie Gminy Komańcza.

12 kwietnia (poniedziałek) 2021 roku – uczestnictwo w spotkaniu z P. Zbigniewem Pawłowskim – Nadleśniczy Nadleśnictwa Lesko Lasy Państwowe celem omówienia możliwości prawnych wykonania przyłączenia studni wierconej w miejscowości Jawornik do wodociągu gminnego. Spotkanie miało miejsce w Siedzibie Nadleśnictwa Lesko w Łączkach i uczestniczył w nim Zastępca Wójta Gminy Komańcza Paweł Rysz.

13 kwietnia (wtorek) 2021 roku – uczestnictwo w spotkaniu z P. Józefem Boroń - Zakład Projektowo Usługowy EKOPROJEKT – projektowanie w zakresie ciepłownictwa, instalacji sieci sanitarnych oraz ochrony środowiska oraz pracownikami UG w Komańczy i GPGK w Szczawnem, celem omówienia koncepcji wykonania modernizacji sieci wodociągowej w Czystogarbie i Wisłoku Wielkim.

13 kwietnia (wtorek) 2021 roku – uczestnictwo w spotkaniu z P. Pawłem Orlef - Pracownia Projektowa ARCHISTYL oraz Siostrami Nazaretankami - Klasztor Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu w Komańczy celem omówienia spraw związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej związanej z remontem budynku klasztoru i jego otoczenia.

14 kwietnia (środa) 2021 roku – uczestnictwo w posiedzeniu Rady Nadzorczej Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Szczawnem celem omówienia spraw bieżących. Spotkanie miało miejsce w UG w Komańczy.

14 kwietnia (środa) 2021 roku – uczestnictwo w spotkaniu z Przedstawicielami Przedsiębiorstwa Budowlanego HYDROWIT oraz przedstawicielami GPGK w Szczawnem celem omówienia koncepcji modernizacji oczyszczalni ścieków w Komańczy i Rzepedzi. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Przewodniczący Rady Nadzorczej GPGK w Szczawnem Ryszard Słowik oraz Mirosław Bobowski – Prokurent.

15 kwietnia (czwartek) 2021 roku – uczestnictwo w spotkaniu z P. Jacek Bokota – Spółka Jabo Marmi. Spotkanie odbyło się w UG w Komańczy i dotyczyło omówienia dalszego funkcjonowania kopalni kamienia na terenie gminy.

20 kwietnia (wtorek) 2021 roku – uczestnictwo w spotkaniu na oczyszczalni ścieków w Tyrawie Solnej celem zapoznania się z projektem oczyszczalni ścieków Przedsiębiorstwa Budowlanego HYDROWIT. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Przewodniczący Rady Nadzorczej GPGK w Szczawnem Ryszard Słowik oraz Mirosław Bobowski – Prokurent.

21 kwietnia (środa) 2021 roku – uczestnictwo w spotkaniu na oczyszczalni ścieków w Gminie Jodłowa (powiat dębicki) celem zapoznania się z oczyszczalnią typu SBR (Sekwencyjne Biologiczne Reaktory). W spotkaniu uczestniczyli m.in. Wójt Gminy Jodłowa – Jan Janiga, Przewodniczący Rady Nadzorczej GPGK w Szczawnem Ryszard Słowik oraz Mirosław Bobowski – Prokurent.

22 kwietnia (czwartek) 2021 roku – uczestnictwo w spotkaniu z Przedstawicielem firmy Bionor produkującej oczyszczalnie typu SBR. Spotkanie miało miejsce w UG w Komańczy i uczestniczyli w m.in. Przewodniczący Rady Nadzorczej GPGK w Szczawnem Ryszard Słowik oraz Mirosław Bobowski – Prokurent.

22 kwietnia (czwartek) 2021 roku – uczestnictwo w spotkaniu z P. brygadier Grzegorz Oleniacz - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku celem omówienia spraw bieżących dotyczących możliwości ubiegania się o środki na doposażenie jednostek OSP.

26 kwietnia (poniedziałek) 2021 roku – uczestnictwo w spotkaniu z P. Andrzejem Potockim - historyk-regionalista i dziennikarz celem omówienia programu imprezy pt. "Jędrkowanie w Komańczy". Spotkanie miało miejsce w UG w Komańczy.

27 kwietnia (wtorek) 2021 roku – spotkanie z Ernestem Nowakiem – Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz w Kancelarii Notarialnej w Sanoku celem nieodpłatnego przekazania drogi gminnej na rzecz Miasta i Gminy Zagórz.

30 kwietnia (piątek) 2021 roku – uczestnictwo w spotkaniu na oczyszczalni ścieków w Birczy. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Przewodniczący Rady Nadzorczej GPGK w Szczawnem Ryszard Słowik oraz Mirosław Bobowski – Prokurent.

7 maja (piątek) 2021 roku – uczestnictwo w spotkaniu z Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk – Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Teologii, Ks. prof. Mirosław Kalinowski – Rektor KUL, Siostrą Przełożoną Klasztoru Sióstr Nazaretanek w Komańczy - Beata Dzido, Wójt Gminy Cisna Renatą Szczepańską, oraz P. Pawłem Orlef - Pracownia Projektowa ARCHISTYL celem omówienia zakresu prac przy klasztorze. Spotkanie miało miejsce w Klasztorze Sióstr Nazaretanek w Komańczy.

12 maja (środa) 2021 roku – uczestnictwo w spotkaniu z P. Jacek Ożóg – Dyrektor ds. Ofertowania i Budżetowania IBG Instalbud celem omówienia koncepcji oraz oferty wykonania oczyszczalni ścieków w Rzepedzi. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Przewodniczący Rady Nadzorczej GPGK w Szczawnem Ryszard Słowik oraz Mirosław Bobowski – Prokurent.

16 maja (niedziela) 2021 roku – uczestnictwo w konferencji pn. „Wielka Nowenna 1957 – 1966. Znaczenie i wyzwanie dla teraźniejszości” zorganizowanej przez Stowarzyszenie Ośrodek Myśli Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Konferencja odbyła się przy Klasztorze Sióstr Nazaretanek w Komańczy.

18 maja (wtorek) 2021 roku – uczestnictwo w spotkaniu z P. Ernest Nowak – Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz, Posłem na Sejm Piotrem Uruskim, P. Januszem Cecuła – Wicestarosta Sanocki, P. Jan Mazur – Zastępca Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, P. Piotrem Łański – Nadleśniczy Nadleśnictwa Komańcza oraz P. Zbigniewem Pawłowskim – Nadleśniczy Nadleśnictwa w Lesku celem omówienia skutków wprowadzenia dyrektywy o bioróżnorodności. Spotkanie miało miejsce w Urzędzie Miasta i Gminy w Zagórzu.

19 maja (środa) 2021 roku – uczestnictwo w spotkaniu z Beata Dzido - Przełożona Domu Zakonnego w Zgromadzeniu Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu w Komańczy oraz P. Bartosz Ludomirski – Pracowania Projektowa architektoniczno – konstrukcyjna, Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane „MABAL” celem omówienia zakresu prac przy Klasztorze Sióstr Nazaretanek w Komańczy. Spotkanie miało miejsce w Klasztorze w Komańczy.

21 maja (piątek) 2021 roku – uczestnictwo w posiedzeniu Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Sanockiego celem podpisania porozumień w ramach programu „Czyste powietrze – program priorytetowy. Spotkanie odbyło się w Sali Gobelinowej Muzeum Historycznego w Sanoku.

28 maja (piątek) 2021 roku – uczestnictwo w posiedzeniu Rady Zagłębia Ambitnej Turystyki, połączonej z konferencją naukowo-pragmatyczną : „Na ratunek cywilizacji”. Spotkanie odbyło się w Puławach Górnych w obiekcie przy górnej stacji kolei krzesełkowej, Uczniowskie Centrum Biegów Narciarskich i Ambitnej Turystyki.

31 czerwca (poniedziałek) 2021 roku – uczestnictwo w spotkaniu z P. Michał Cieślak – Minister, członek Rady Ministrów, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Spotkanie odbyło się w budynku Urzędu Miasta i Gminy Rymanów i dotyczyło zagadnienia współpracy samorządów z Ministerstwem.

1 czerwca (wtorek) 2021 roku – uczestnictwo w spotkaniu z P. Renata Machowska – Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Rymanowie celem omówienia możliwości współpracy.

2 czerwca (środa) 2021 roku – uczestnictwo w uroczystości złożenia kwiatów pod tablicą upamiętniającą bieszczadzkich kurierów z czasów II Wojny Światowej oraz odsłonięcia odrestaurowanego obelisku z 1893 roku na Przełęczy Radoszyckiej.

9 czerwca (środa) 2021 roku – uczestnictwo w spotkaniu organizowanym przez Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Boguchwale. Spotkanie odbyło się w Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku i dotyczyło m.in. tematyki Lokalnych Partnerstw ds. Wody – omówienie celów i przebiegu projektu. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Przedstawiciele Wód Polskich, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, władz lokalnych.

10 czerwca (czwartek) 2021 roku – uczestnictwo w podsumowaniu Regionalnego Etapu XI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi: od 30 lat z KRUS wypadkom na wsi zapobiegamy”, które odbyło się w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach.

10 i 11 czerwca (czwartek, piątek) 2021 roku – uczestnictwo w spotkaniu odnośnie wdrażania marki Carpathia na obszarze polsko-słowackiego pogranicza, nowego produktu turystycznego EtnoCarpathia bazującego na potencjale kulturowym grup etnograficznych (Bojkowie, Łemkowie, Dolinianie, Pogórzanie, ludność obszarów dzisiejszego Sarisa, Zemplina, Zamagurie). Konferencja odbyła się w Kombornii (gmina Korczyna).

11 czerwca (piątek) 2021 roku – uczestnictwo w Zgromadzeniu Wspólników Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Szczawnem. Spotkanie dotyczyło spraw organizacyjnych.

14 czerwca (poniedziałek) 2021 roku – uczestnictwo w spotkaniu z P. Ewą Baranowską - Dyrektor SP ZPOZ, lokalną działaczką społeczną oraz P. Krystyną Galik-Harhaj – Dyrektor GOK w Komańczy celem omówienia realizacji wydarzenia kulturalnego pn. „Jędrkowanie w Komańczy”.

16 czerwca (środa) 2021 roku – uczestnictwo w spotkaniu z Przedstawicielami Gaz-System oraz firmy BUDIMEX celem omówienia zakresu współpracy.

17 czerwca (czwartek) 2021 – uczestnictwo w spotkaniu z P. Józef Boroń – Zakład Projektowo Usługowy EKOPROJEKT – projektowanie w zakresie ciepłownictwa, instalacji sieci sanitarnych oraz ochrony środowiska, Radnymi: Jan Farbaniec, Wiesław Milasz oraz P. Nadleśniczym Nadleśnictwa Komańcza – Piotrem Łańskim i zainteresowanymi mieszkańcami celem omówienia przebiegu projektu sieci wodociągowej. Spotkanie miało miejsce w UG w Komańczy.

17 czerwca (czwartek) 2021 – uczestnictwo w spotkaniu z Przedstawicielami firmy Przedsiębiorstwa Budowlanego HYDROWIT oraz EKOFINN-POL – doradztwo techniczno-handlowy celem omówienia koncepcji modernizacji oczyszczalni ścieków w Komańczy i Rzepedzi. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Prezes GPGK w Szczawnem - Ryszard Słowik oraz Mirosław Bobowski – Prokurent.


Data wytworzenia: 2021-06-30
Sporządzone przez: Edyta Opar (Inspektor)
Data udostępnienia: 2021-09-22 12:08:29
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał