> Pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego

Pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego


 1. Przedmiotem przetargu jest samochód specjalny pożarniczy:

Dane techniczne pojazdu:

Marka

STAR

Model

244 10.7t

Wersja

Pożarniczy

Rodzaj pojazdu

Samochód specjalny

Rok produkcji

1989

Numer rejestracyjny

RSA 56JJ

Numer identyfikacyjny (VIN)

P244L11833

Data pierwszej rejestracji

13.12.1989

Wskazania drogomierza

29551 km

Okres eksploatacji pojazdu

380 miesięcy

Data ważności badania technicznego

15.07.2021

Barwa

Czerwony 1-warstwowy akrylowy

Dop. Masa całk. / Ładowność

10580 kg / 3575 kg

Liczba osi/ rodzaj napędu/ skrzynia biegów

2/ tylny (4x4) / manualna

Rodzaj silnika

Z zapłonem samoczynnym

Pojemność / Moc silnika

6842 ccm/ 110kW (150KM)

Liczba cylindrów / Układ cylindrów

6 / rzędowy

 

 1. Cena wywoławcza: 9 100,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy sto złotych 0/100).
 2. Wadium wynosi 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 0/100).
 3. Oferty należy składać w siedzibie sprzedającego - Urząd Gminy Komańcza, 38-543 Komańcza 166, pokój nr 9 (sekretariat) - wg załączonego wzoru stanowiącego załącznik do ogłoszenia, w terminie do dnia 16.09.2021r. do godz. 1700, w zamkniętej kopercie z zaznaczeniem: „OFERTA NA ZAKUP SAMOCHODU SPECJALNEGO POŻARNICZEGO - NIE OTWIERAĆ DO DNIA 16.09.2021r. DO GODZ. 1700”.
 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.09.2021r. o godz. 900 w siedzibie Urzędu Gminy Komańcza.
 5. Oferta powinna zawierać:
  1. Podstawowe informacje o oferencie:
   1. osoby fizyczne (imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu do kontaktu),
   2. pozostałe osoby lub jednostki (nazwa, dokładny adres, telefon, wypis z właściwego rejestru, dane osób reprezentujących podmiot lub pełnomocnictwo do podpisywania ofert udzielone przez osoby upoważnione),
   3. oferowaną cenę,
   4. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu i nie wnosi do niego zastrzeżeń,
   5. datę sporządzenia oferty i podpis oferenta.
 6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 500,00 zł najpóźniej do dnia 16.09.2021r. na konto Urzędu Gminy Komańcza nr 63 1130 1105 0005 2057 5820 0007. Za termin wpłaty wadium przyjmuje się datę wpływu kwoty wadium na w/w rachunek.
 7. Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu. Na przelewie zaznaczyć: wadium na zakup samochodu specjalnego pożarniczego.
 8. Wszelkie koszty i opłaty związane z nabyciem samochodu ponosi kupujący.
 9. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
 10. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, będzie zwrócone w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
 11. W przypadku przyjęcia oferty, wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia.
 12. Z wyłonionym w drodze przetargu oferentem na nabywcę samochodu zostanie podpisana umowa w terminie 14 dni licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu.
 13. Po podpisaniu umowy zostanie wystawiona faktura VAT.
 14. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi po zawarciu umowy i zapłaceniu ceny nabycia.
 15. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli będzie niekompletna bądź nieczytelna.
 16. Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania.
 17. Wójtowi Gminy Komańcza przysługuje prawo odwołania przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.
 18. Pojazd można obejrzeć w miejscowości Szczawne po wcześniejszym uzgodnieniu z przedstawicielem zamawiającego.
 19. Informację na temat przetargu można uzyskać telefonicznie tel. 134677035 wew. 34 u Pani Moniki Guśtak.


Data wytworzenia: 2021-09-01
Sporządzone przez: Monika Guśtak (Inspektor)
Data udostępnienia: 2021-09-06 07:22:38
Rodzaj zamówienia: Przetarg
Termin składania ofert: 2021-09-16 17:00:00
Termin otwarcia: 2021-09-17 00:00:00
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link