> Zarządzenie nr 87/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 23 sierpnia 2021 r.

Zarządzenie nr 87/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 23 sierpnia 2021 r.


w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Komańcza kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Komańcza oraz przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu podstawowej opieki zdrowotnej za I półrocze 2021 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.), art. 266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2021r. poz. 305) oraz uchwały Nr XV/56/2011 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 lipca 2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury i Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej zarządza, co następuje:

§1

Przedstawia się Radzie Gminy Komańcza i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o:

  1. przebiegu wykonania budżetu Gminy Komańcza za I półrocze 2021 roku w brzmieniu jak zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  2. kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Komańcza, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) stanowiącą załącznik Nr 2 do zarządzenia
  3. przebiegu wykonania planów finansowych Gminnego Ośrodka Kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Komańczy za I półrocze 2021 roku, stanowiącą załącznik nr 3.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Data wytworzenia: 2021-08-23
Sporządzone przez: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2021-09-17 08:03:58
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał