> Zarządzenie nr 88/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Zarządzenie nr 88/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 31 sierpnia 2021 r.


w sprawie zmian w budżecie gminy Komańcza na 2021 r.

Na podstawie art. 212 art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz.U z 2021r. poz. 305)

WÓJT GMINY  zarządza :

§1

1. Zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetowych o kwotę 22 643,00 zł

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

852

 

 

Pomoc społeczna

22 643,00

85213

 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej

288,00

2030

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)

288,00

85214

 

Zasiłki okresowe,, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

4 400,00

2030

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)

4 400,00

85216

 

Zasiłki stałe

1 455,00

2030

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)

1 455,00

85230

 

Pomoc w zakresie dożywiania

16 500,00

2030

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)

16 500,00

 

 

 

RAZEM

22 643,00

 

2. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 88 265,30 zł

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

750

 

 

Administracja publiczna

15 500,00

75011

 

Urzędy wojewódzkie

3 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

3 000,00

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

10 500,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

6 780,00

4270

Zakup usług remontowych

3 700,00

4580

Pozostałe odsetki

20,00

75075

 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

2 000,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

2 000,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

64 765,30

80101

 

Szkoły podstawowe

58 200,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

4 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

21 500,00

4270

Zakup usług remontowych

25 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

6 000,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 700,00

80103

 

Pozostała działalność

2 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

2 000,00

80149

 

Realizacja zada wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
i innych formach wychowania przedszkolnego

500,00

4300

Zakup usług pozostałych

500,00

80195

 

Pozostała działalność

4 065,30

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

4 065,30

851

 

 

Ochrona zdrowia

3 000,00

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

3 000,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3 000,00

926

 

 

Kultura fizyczna

5 000,00

92605

 

Zadania w zakresie kultury fizycznej

5 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

3 000,00

 

 

 

RAZEM

88 265,30

 

3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 110 908,30 zł

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

750

 

 

Administracja publiczna

15 500,00

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

15 500,00

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

15 500,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

64 765,30

80101

 

Szkoły podstawowe

27 000,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1 722,85

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

5 277,15

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

1 000,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

700,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2 300,00

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

16 000,00

80103

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

8 590,70

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

5 447,20

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

1 000,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

143,50

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

2 000,00

80146

 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

5 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

5 000,00

80148

 

Stołówki szkolne i przedszkolne

174,60

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

174,60

80149

 

Realizacja zada wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
i innych formach wychowania przedszkolnego

4 500,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 000,00

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

2 000,00

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

500,00

80150

 

Realizacja zada wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
w szkołach podstawowych

19 500,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

15 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 000,00

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

2 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

500,00

851

 

 

Ochrona zdrowia

3 000,00

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

3 000,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

3 000,00

852

 

 

Pomoc społeczna

22 643,00

85213

 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej

288,00

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

288,00

85214

 

Zasiłki okresowe,, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

4 400,00

3110

Świadczenia społeczne

4 400,00

85216

 

Zasiłki stałe

1 455,00

3110

Świadczenia społeczne

1 455,00

85230

 

Pomoc w zakresie dożywiania

16 500,00

3110

Świadczenia społeczne

16 500,00

926

 

 

Kultura fizyczna

5 000,00

92605

 

Zadania w zakresie kultury fizycznej

5 000,00

4230

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych

5 000,00

 

 

 

RAZEM

110 908,30

 

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.      


Data wytworzenia: 2021-08-31
Sporządzone przez: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2021-09-16 12:25:25
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link