> Zarządzenie nr 90/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 01 września 2021 roku

Zarządzenie nr 90/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 01 września 2021 roku


w sprawie sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego marki STAR 244 nr rej. RSA 56JJ, rok produkcji 1989

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1372)

zarządzam, co następuje:

§1

  1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze pisemnego nieograniczonego przetargu samochód specjalny pożarniczy marki STAR 244 nr rej. RSA 56JJ, rok produkcji 1989 stanowiący ruchome mienie komunalne Gminy Komańcza.
  2. Warunki sprzedaży pojazdów, o którym mowa w § 1, określa się w ogłoszeniu o przetargu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.
  3. Ustala się regulamin przeprowadzenia przetargu stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.

§2

Ustala się termin składania ofert na dzień 16.09.2021 r. do godz. 1700 w siedzibie Urzędu Gminy Komańcza.

§3

Powołuje się komisję do przeprowadzenia przetargu, o którym mowa w § 1, w następującym składzie:

  1. Monika Guśtak - Przewodniczący
  2. Tomasz Rachwał - członek komisji
  3. Anna Wiszniewski - Tchoryk - członek komisji

§4

Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Komańcza, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Komańcza oraz na stronie internetowej www.olx.pl.

§5

Wykonanie zarządzenia powierza się powołanej w § 3 komisji.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2021-09-01
Sporządzone przez: Monika Guśtak (Inspektor)
Data udostępnienia: 2021-09-16 11:56:30
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał