> Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Komańcza.

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Komańcza.


W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 zł, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty wykonania zamówienia obejmującego:

przedmiot zamówienia  roboty budowlane,   

Opis przedmiotu zamówienia:

„Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Komańcza.”

w następującym zakresie:

Przedmiotem zamówienia jest wywóz i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Komańcza, w tym: wykonanie transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Komańcza.

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wykazy nieruchomości osób prywatnych z terenu gminy Komańcza, z których maja zostać wywiezione wyroby zawierające azbest, w celu skontaktowania się
z właścicielami nieruchomości i uzgodnienia terminu wykonania usługi. Termin odebrania wyrobów zawierających azbest powinien być dogodny dla właściciela nieruchomości, jednak nie dłuższy niż do dnia 20 października 2021r.

Zamawiający przewiduje bezpieczny transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest zdjętych wcześniej przez właścicieli budynków mieszkalnych i gospodarczych na posesjach osób fizycznych w ilości około 19 Mg.

Poprzez wykonanie zadania rozumie się wywóz i utylizacja wyrobów azbestowych z terenu nieruchomości na terenie gminy Komańcza w ilości ok 19 Mg

Istotne warunki zamówienia:

 1. Termin wykonania prac Wykonawca uzgodni z właścicielem nieruchomości – nie może być późniejszy niż do 20.10.2021 r.,
 2. Wykonawca zamówienia staje się wytwórcą i posiadaczem wszystkich odpadów powstałych w wyniku prowadzenia prac, co potwierdza w karcie ewidencji odpadów,
 3. Wykaz nieruchomości określający lokalizację i nazwisko właściciela posesji, z których należy usunąć wyroby i odpady zawierające azbest zostanie przekazany wykonawcy po podpisaniu umowy,
 4. Wykonawca zważy odbierane z posesji wyroby zawierające azbest, a w przypadku braku możliwości zważenia określi rzeczywistą ilości odbieranego azbestu w m2 . Wykonawca spisze z właścicielem nieruchomości i przedstawicielem Zamawiającego protokół z czynności odbioru wyrobów z azbestu według wzoru stanowiącego załącznik do umowy.
 5. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do należytej organizacji wykonywanych prac w celu zmniejszenia uciążliwości dla mieszkańców oraz minimalizacji utrudnień z tytułu prowadzonych prac.
 6. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do uporządkowania nieruchomości po zakończeniu pracy,
 7. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przekazania Zamawiającemu i właścicielowi nieruchomości po jednym egzemplarzu dokumentów potwierdzających przyjęcie odpadu od właściciela nieruchomości (protokół odbioru odpadu). Dokument odbioru musi być podpisany przez Wykonawcę, przedstawiciela Zamawiającego i właściciela nieruchomości. Wykonawca przekaże Zamawiającemu po wykonaniu zamówienia wykaz nieruchomości, z których został odebrany odpad wraz z protokołami odbioru odpadów od poszczególnych mieszkańców i dokumentami wagowymi ze składowiska oraz karty przekazania odpadów.
 8. Waga z kart przekazania odpadów na składowisko musi być równa wadze z protokołów odbioru odpadu.
 9. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania usługi wyliczone będzie jako iloczyn cen jednostkowych za 1 Mg usuniętych wyrobów zawierających azbest i ilości ton,
 10. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie tylko za faktycznie wykonane usługi,
 11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia,
 12. Zamawiający informuje, że uzyskał promesę na dofinansowanie przedmiotowego zadania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Miejsce oraz termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 10 września 2021 roku do godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego: Gmina Komańcza 38-543 Komańcza 166 (Sekretariat)

Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:

 1. Kamila Sobolak tel: 13 46 77 035 wew. 40 email: ksobolak@komancza.pl w godz. pomiędzy 7:00 – 15:00 (poniedziałek, wtorek, środa) 7:00-17:00 (czwartek), 7:00-13:00 (piątek).

Termin wykonania zamówienia: do dnia 20 października 2021 roku

Sposób przygotowania i zaadresowania oferty:

 • Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia:
 • Formularz oferty. (załącznik nr 1)
 • Kopia aktualnej umowy podpisanej ze składowiskiem azbestu, działającym zgodnie z prawem. Umowa musi wskazywać gotowość składowiska do przyjęcia odpadów od wykonawcy. – Wykonawca musi załączyć do oferty kopię umowy potwierdzoną za zgodnością z oryginałem,
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu ( załącznik nr 2),
 • Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacja na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonywania przez nich czynności wraz z kopią dokumentów potwierdzających odpowiednie przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest ( załącznik nr 3),
 • Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat usług, potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiący przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie (np. referencje, protokoły końcowego odbioru prac, itp. (załącznik nr 4)
 • Kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem decyzji na transport odpadów niebezpiecznych.

2) Oferta powinna być opieczętowania i podpisana przez osobę upoważnioną.

3) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

4)Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

Oferta : „ Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów  zawierających azbest z terenu Gmina Komańcza” oraz nie otwierać przed 10.09.2020r. do godz. 11.00”

5)Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

6)Oferta złożona po terminie zostanie odesłana Wykonawcy bez jej otwierania.

7) Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

Wymagany termin ważności oferty: Wykonawca pozostaję związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Kryterium:

Waga:

cena

100%

Razem

100%

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert:

Kryterium Cena - waga kryterium: 100% (maksymalna liczba punktów 100) punkty będą liczone według wzoru:

 

C(1,2,3...)=Cn/Cb x 100

 

gdzie:

C(1,2,3...) – liczba przyznanych punktów badanej oferty

Cn- cena brutto najniższej oferty w PLN

Cb- cena brutto badanej oferty w PLN

 

Oferta powinna zawierać cenę ryczałtową brutto za realizację całości zadania. Cena ryczałtowa jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, zgodnie z zapytaniem ofertowym, w tym m.in. VAT, upusty, rabaty, dostawa materiałów i rozładunek, wszystkie utrudnienia, które mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia.

Szczegółowe warunki wymagane od wykonawców (jeżeli dotyczy):

Warunki, które powinien spełniać wykonawca ubiegający się o zamówienie

Dokumenty potwierdzające spełnienie wymaganych warunków

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 

Termin i miejsce otwarcia ofert.

Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 września 2021 roku o godz. 11:15 w budynku Urzędu Gminy Komańcza, 38-543 Komańcza 166, w pokoju nr 18.

Dodatkowe informacje:

 • W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i wezwać Wykonawcę do złożenia stosownych wyjaśnień z jednoczesnym wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Wyjaśnienia treści oferty nie mogą prowadzić do jej zmiany.
 • Pracownik prowadzący postępowanie uprawniony jest do poprawy w ofercie:
 1. oczywistych omyłek pisarskich;
 2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
 3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

O dokonanej poprawie pracownik niezwłocznie informuje przełożonego i Wykonawcę.

 • Oferta podlega odrzuceniu przez Zamawiającego, jeżeli:
 1. zawiera braki uniemożliwiające dokonanie oceny jej treści, w szczególności ceny, w tym błędne określenie stawki podatku od towarów i usług VAT, lub innych warunków określonych w zapytaniu ofertowym stanowiących kryterium oceny ofert;
 2. jej treść nie odpowiada warunkom zamówienia, w szczególności ze względu na jej niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia;
 3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 4. Wykonawca w terminie wskazanym w wezwaniu, o którym mowa w ust. 1 nie złożył stosownych wyjaśnień;
 5. wpłynęła po terminie składania ofert.
 • Na zapytania Wykonawców w zakresie zapytania ofertowego Zamawiający udziela wyjaśnień, chyba że zapytanie wpłynie do wydziału zamawiającego w ostatnim dniu przewidzianym na składanie ofert.
 • Dopuszcza się możliwość prowadzenia negocjacji ofert z trzema Wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych kryteriów oceny ofert, a w przypadku mniejszej liczby otrzymanych ofert do negocjacji kwalifikuje się wszystkich Wykonawców, których oferty spełniają wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym.
 • Zamawiający unieważnia postepowanie, jeżeli:
 1. nie wpłynie żadna oferta lub żadna z ofert nie spełni warunków postępowania;
 2. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką wydział zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 3. wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia jest niecelowa;
 4. zapytanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

 

Załączniki składające się na integralną część zapytania ofertowego:

 1. Formularz ofertowy,
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
 3. Wykaz osób i podmiotów , które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności.
 4. Wykaz wykonywanych w ciągu ostatnich 3 lat usług odpowiadających swoim rodzajem i wartością pracom stanowiących przedmiot zamówienia.

Data wytworzenia: 2021-09-03
Sporządzone przez: Kamila Sobolak (Inspektor)
Data udostępnienia: 2021-09-03 12:54:20
Rodzaj zamówienia: Przetarg
Termin składania ofert: 2021-09-10 11:00:00
Termin otwarcia: 2021-09-10 11:15:00
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link