> Ogłoszenie o sesji

Ogłoszenie o sesji


Zawiadamia się mieszkańców, że w dniu 14 września 2021 roku o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Komańcza odbędzie się SESJA RADY GMINY

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 4. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 5. Informacja o działalności Wójta między sesjami Rady Gminy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Komańcza.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Komańcza działek nr 66/2 o pow. 0,1887 ha, nr 66/3 o pow. 0,0756 ha i nr 66/6 o pow. 0,0668 ha położonych w Komańczy, stanowiących własność osoby fizycznej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli współdziałania i zawarcia przez Gminę Komańcza porozumienia dotyczącego zasad współpracy przy opracowaniu Planu Zrównoważonej Mobilności.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Bieszczadzkiego Związku Komunikacyjnego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Bieszczadzkiego Związku Komunikacyjnego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Komańcza.
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad sesji.

W związku z trwającym stanem epidemii proszę o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

Przewodniczący

Rady Gminy Komańcza

Adam Pasiniewicz


Data wytworzenia: 2021-09-07
Sporządzone przez: Edyta Opar (Inspektor)
Data udostępnienia: 2021-09-07 14:05:31
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał