> Zarządzenie nr 83/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 12 sierpnia 2021 roku

Zarządzenie nr 83/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 12 sierpnia 2021 roku


w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U z 2021 r. poz. 1372 ), art. 19 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1856 z późn. zm.), w związku z § 10 ust. 1 pkt 7 lit. B Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1829 ) oraz Zarządzeniem nr 224/15 Wojewody Podkarpackiego z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego

zarządzam co następuje:

§1

 1. Przygotowanie i przeprowadzenie w dniu 23 września 2021 roku gminnego ćwiczenia obronnego na temat: „Zgrywanie gminnego systemu kierowania oraz ogniw wykonawczych w czasie realizacji zadań operacyjnych w sytuacji zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa”
 2. Miejscem przeprowadzenia ćwiczenia będzie siedziba Urzędu Gminy w Komańczy.
 3. Program ćwiczenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Jako cele szkoleniowe w ćwiczeniu należy przyjąć:

 • przygotowanie osób funkcyjnych i zespołów wykonawczych do realizacji zadań ujętych w Planie operacyjnym funkcjonowania Gminy Komańcza w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
 • doskonalenie umiejętności działania i współdziałania z Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Sanoku w zakresie realizacji zadań związanych z mobilizacyjnym rozwijaniem i uzupełnianiem sił zbrojnych,
 • osiągnięcie oczekiwanego poziomu gotowości do realizacji procedur w ramach wprowadzania poszczególnych stopni gotowości alarmowej na terenie Gminy Komańcza,
 • wypracowanie jednolitych zasad obiegu informacji wśród organów decyzyjnych i wykonawczych poprzez realizację zadań operacyjnych w stanie gotowości czasu kryzysu.

§3

 1. Ćwiczeniem będę kierował osobiście.
 2. Powołuję osoby funkcyjne ćwiczenia:
  1. Szef Sztabu kierownictwa ćwiczenia – Zastępca Wójta Gminy Komańcza
 3. W ćwiczeniu udział wezmą:
  1. a/ Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego,
  2. b/ Pracownicy Urzędu Gminy w Komańczy,
  3. c/ Dyrektorzy, Kierownicy i Prezesi jednostek organizacyjnych Gminy Komańcza,
  4. d/ Zespół Stałego Dyżuru Wójta Gminy Komańcza,
  5. e/ Osoby funkcyjne zaangażowane w Akcji Kurierskiej Urzędu Gminy,
  6. f/ Państwowa Straż Pożarna,
  7. g/ Komenda Powiatowa Policji w Sanoku,
  8. h/ Pogotowie ratunkowe.

§4

 1. W celu przygotowania ćwiczenia powołuję Zespół Autorski w składzie:
 2. Szef zespołu autorskiego - pracownik ds. obronnych Marek Marynowicz
 3. Inspektor ds. obywatelskich, obrony cywilnej, obronnych i zarządzania kryzysowego Renata Kusy.
 4. Zespół Autorski zobowiązuję do:
  1. a) Opracowania koncepcji przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia.
  2. b) Sporządzenia planu przeprowadzenia ćwiczenia.
  3. c) Opracowania zadań dla uczestników ćwiczenia.
  4. d) Organizacji szkoleń uzupełniających.
  5. e) Przedstawienia do zatwierdzenia planu przeprowadzenia ćwiczenia obronnego do dnia 25 sierpnia 2021 r.
  6. f) Zapoznania wszystkich uczestników ćwiczenia z planem przeprowadzenia ćwiczenia do dnia 15 września 2021 r.

§5

Ustala się gotowość do odbycia ćwiczenia obronnego na dzień 23 września 2021 r.

§6

Zobowiązuję wszystkich uczestników szkolenia do przestrzegania przepisów BHP oraz ochrony informacji niejawnych.

§7

Nadzór nad realizacją niniejszego zarządzenia powierzam Zastępcy Wójta Gminy Komańcza.

§8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w okresie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego


Data wytworzenia: 2021-08-12
Sporządzone przez: Renata Kusy (Inspektor)
Data udostępnienia: 2021-08-20 12:43:57
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link