> Zarządzenie nr 85/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 19 sierpnia 2021r.

Zarządzenie nr 85/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 19 sierpnia 2021r.


w sprawie ustalenia procedury przeprowadzania kontroli realizacji obowiązków podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Komańcza

Na podstawie art. 31 i art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ) art. 9u ust. 1, w związku z art. 9d oraz art. 9e ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888) oraz w związku z art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1219
z późn. zm.) oraz art. 45. art. 47 ust. 3. art. 48 ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 162), zarządza się co następuje:

§1

Ustała się procedurę kontroli realizacji obowiązków podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Komańcza w zakresie odbierania odpadów komunalnych, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Określa się wzór upoważnienia, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3

Określa się wzór zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§4

Określa się wzór protokołu kontroli, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§5

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi ds. Ochrony Środowiska, gospodarki komunalnej i odpadami.

§6

Zarządzenie wchodzi w życic z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2021-08-19
Sporządzone przez: Kamila Sobolak (Inspektor)
Data udostępnienia: 2021-08-24 14:18:52
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał