> Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o wydaniu decyzji

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o wydaniu decyzji


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735) oraz art. 51 ust. 1 pkt 3, art. 53 w związku z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.),

z a w i a d a m i a m

że na wniosek złożony przez Gminę Komańcza, Komańcza 166, 38-543 Komańcza, została wydana przez Wojewodę Podkarpackiego w dniu 12 sierpnia 2021 r. decyzja Nr 2/25/21, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ramach zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą techniczną towarzyszącą w miejscowości Komańcza” na działce nr ewid. 503/3 obręb 0008 Komańcza, na terenie kolejowym zamkniętym”.

W związku z powyższym, w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15 w pok. 353 Wydziału Infrastruktury, w terminie 14 dni od daty zakończenia okresu wywieszenia niniejszego obwieszczenia, można zapoznać się z treścią ww. decyzji (po uprzednim kontakcie telefonicznym 17 867 13 53) i wnieść odwołanie zgodnie z pouczeniem w niej zawartym.


Data wytworzenia: 2021-08-12
Sporządzone przez: Wojewoda Podkarpacki
Data udostępnienia: 2021-08-20 11:39:17
Rodzaj zamówienia: Obwieszczenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał