> Zarządzenie Nr 72/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 06 lipca 2021 roku

Zarządzenie Nr 72/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 06 lipca 2021 roku


w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z póź.zm.), w związku z art. 53 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019r poz.2019 z póżn.zm)

zarządzam, co następuje

§1

Powołuję Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do szkół w Gminie Komańcza w roku szkolnym 2021/2022”

§2

W skład Komisji Przetargowej powołuję:

  1. Monikę Guśtak jako przewodniczącą
  2. Iwonę Miszczyszyn jako sekretarza
  3. Bogdana Wiktora jako członka komisji
  4. Annę Wiszniewski - Tchoryk jako członka komisji

§3

Organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowej określa Regulamin pracy komisji przetargowej zatwierdzony Zarządzeniem Nr 32/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 24 marca 2021 r.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2021-07-06
Sporządzone przez: Iwona Miszczyszyn (Inspektor)
Data udostępnienia: 2021-08-20 12:43:43
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał