> Uchwała nr XXXIII/268/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 lipca 2021 roku

Uchwała nr XXXIII/268/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 lipca 2021 roku


w sprawie ustanowienia herbu i symboli Gminy Komańcza oraz zasad ich używania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 38), po uzyskaniu pozytywnej opinii Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rada Gminy Komańcza uchwala, co następuje:

§1

 1. Ustanawia się herb Gminy Komańcza, zwanym dalej „herbem”.
 2. Herbem jest w błękitnym polu tarczy wizerunek złotego (żółtego) gryfa.
 3. Herb nawiązuje do herbu nadanego Woli Michowej przez króla Augusta II Mocnego mocą przywileju z 1731 r. zezwalającego na założenie miasta jest symbolem tradycji historycznych dziedziczonych przez Gminę.
 4. Wzór graficzny herbu zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

 1. Ustanawia się symbole Gminy Komańcza, którymi są:
  1. flaga Gminy Komańcza,
  2. pieczęcie urzędowe Gminy Komańcza z herbem,
  3. sztandar Gminy Komańcza
  4. insygnia:
   1. łańcuch Wójta Gminy Komańcza;
   2. łańcuch Przewodniczącego Rady Gminy Komańcza.
 2. Otaczanie czcią i szacunkiem symboli Gminy Komańcza, podobnie jak nadrzędnych symboli państwowych Rzeczypospolitej Polskiej, jest prawem i obowiązkiem jej władz, wszystkich jednostek organizacyjnych oraz każdego mieszkańca Gminy.

§3

 1. Flagą Gminy Komańcza, zwaną dalej flagą, jest prostokątny płat błękitnej tkaniny o proporcjach boków jak 5:8, z wizerunkiem żółtego gryfa ustalonym dla herbu pośrodku.
 2. Wzór graficzny flagi zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§4

 1. Pieczęcią urzędową Gminy Komańcza z herbem gminy jest okrągła pieczęć metalowa o średnicy 36 mm, z wizerunkiem gryfa ustalonym dla herbu pośrodku, bez tarczy, z napisem w otoku rozpoczętym krzyżykiem u góry: GMINA KOMAŃCZA.
 2. Pieczęcią urzędową Wójta Gminy Komańcza z herbem gminy jest okrągła pieczęć metalowa
  o średnicy 36 mm, z wizerunkiem gryfa ustalonym dla herbu pośrodku, z napisem w otoku rozpoczętym krzyżykiem u góry: WÓJT GMINY KOMAŃCZA.
 3. Pieczęcią urzędową Rady Gminy Komańcza z herbem gminy jest okrągła pieczęć metalowa o średnicy 36 mm, z wizerunkiem gryfa ustalonym dla herbu, bez tarczy, z napisem w otoku rozpoczętym krzyżykiem u góry: RADA GMINY KOMAŃCZA.
 4. Pieczęcią urzędową Przewodniczącego Rady Gminy Komańcza z herbem gminy jest okrągła pieczęć metalowa o średnicy 36 mm, z wizerunkiem gryfa ustalonym dla herbu, bez tarczy, z napisem w otoku rozpoczętym krzyżykiem u góry: PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY KOMAŃCZA.
 5. Wzory graficzne pieczęci urzędowych z herbem gminy, Gminy Komańcza, Wójta Gminy Komańcza, Rady Gminy Komańcza oraz Przewodniczącego Rady Gminy Komańcza, zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§5

 1. Sztandar Gminy Komańcza, zwany dalej sztandarem, składa się z dwóch zespolonych płatów oraz drzewca zwieńczonego metalową głowicą.
 2. Na płacie z prawej strony drzewca, składającego się z dwóch pól oddzielonych czerwonym obramowaniem, wewnętrznego o kolorze błękitnym oraz zewnętrznego o kolorze jasnoniebieskim, w polu wewnętrznym o wielkości 7/10 płata widnieje gryf złoty (żółty) ustalony dla herbu w polu błękitnym owalnym umieszczonym w kartuszu koloru jasnoniebieskiego z obramowaniami koloru złotego zwieńczony koroną złotą z dziewięcioma fleuronami i pięcioma kamieniami czerwonymi w obręczy, oraz w polu zewnętrznym napis majuskułowy złoty GMINA KOMAŃCZA, którego pierwszy wyraz widnieje u góry płata a drugi wyraz u jego dołu, a także złocisty motyw zdobniczy jodłowo-bukowy na lewym i prawym boku płata.
 3. Na płacie z lewej strony drzewca koloru białego (ecru) z obwiedzeniem koloru złocistego, pośrodku widnieje herb państwowy Rzeczypospolitej Polskiej zwany godłem, ponad którym widnieje dewiza koloru złocistego BÓG HONOR OJCZYZNA.
 4. Wielkość płatów sztandaru wynosi 100x100 cm i obwiedzione są od góry, od dołu i od brzegu swobodnego frędzlą koloru złocistego o długości 7 cm.
 5. Głowica sztandaru, osadzona na metalowej srebrzystej tulei drzewca, wykonana jest w metalu koloru srebrzystego i przedstawia stylizowanego Orła Zygmunta I Starego przed którym widnieje krzyż legacki.
 6. Kartusz herbowy z korona nad nim nawiązują do kształtu herbu nadanego Woli Michowej widniejącego w przywileju króla Augusta II Mocnego z 1731 r., motyw zdobniczy jodłowo-bukowy symbolizuje warunki i walory środowiska przyrodniczego Gminy, herb Rzeczypospolitej Polskiej zwany godłem oraz dewiza symbolizują dobro nadrzędne – Rzeczpospolitą Polską, Orzeł w głowicy symbolizuje Zygmunta I Starego który w 1512 r. nadał przywilej lokacyjny Komańczy jako stolicy Gminy, krzyż legacki z trzema ramionami jest symbolem związanym z tytułem legatus natus prymasów Polski w początkach XVI w. z tytułu legatus natus i upamiętnia roczny pobyt w Komańczy zesłanego Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego.
 7. Wzór graficzny sztandaru, dwóch płatów i głowicy, zawierają załączniki nr 4a, 4b, 4c do niniejszej uchwały.

§6

 1. Łańcuch Wójta Gminy Komańcza, zwany dalej łańcuchem Wójta, jest koloru złocistego i składa się z medalionu z herbem w kartuszu z koroną na nim, z trzech ogniw figuralnych, środkowego ponad medalionem z krzyżem legackim, z prawej strony (lewej dla patrzącego) z Orłem króla Zygmunta I Starego, z lewej strony (prawej dla patrzącego) z Orłem króla Augusta II Mocnego, oraz dwudziestu jeden ogniw łączących zdobionych na przemian motywem zdobniczym gałązki jodłowej oraz liści bukowych, z których dwa przedzielają ogniwo figuralne z krzyżem legackim i ogniwa z Orłami. Łańcuch Wójta ma wewnętrzny łańcuszek podtrzymujący.
 2. Na odwrotnej stronie ogniw łańcucha Wójta umieszcza się napisy grawerowane z wymienieniem imion i nazwisk oraz dat sprawowania urzędu przez kolejnych wójtów.
 3. Ogniwa figuralne z Orłami upamiętniają dwa główne elementy miejscowej tradycji historyczne, lokację Komańczy przez króla Zygmunta I Starego oraz lokację miasta w Woli Michowej przez króla Augusta II Mocnego.
 4. Wzór graficzny łańcucha Wójta zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§7

 1. Łańcuch Przewodniczącego Rady Gminy Komańcza, zwany dalej łańcuchem Przewodniczącego Rady, jest koloru srebrzystego i składa się medalionu, ogniw figuralnych i ogniw łączących oraz łańcuszka podtrzymującego w kształtach i o symbolice jak łańcuch Wójta.
 2. Na odwrotnej stronie ogniw łańcucha Przewodniczącego Rady umieszcza się napisy grawerowane z wymienieniem imion i nazwisk oraz dat sprawowania urzędu przez kolejnych przewodniczących rady.
 3. Wzór graficzny łańcucha Przewodniczącego Rady zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§8

 1. Symbolom państwowym Rzeczypospolitej Polskiej przysługuje pierwszeństwo przed symbolami Gminy Komańcza.
 2. Symbole Gminy Komańcza umieszczane są przed symbolami innych jednostek samorządu terytorialnego, organizacji społecznych i zawodowych, państw obcych oraz organizacji międzynarodowych.

§9

 1. Herb umieszczany jest, z uwzględnieniem zastrzeżenia określonego w § 8 pkt. 1, na gmachu Urzędu Gminy Komańcza, zwanego dalej Urzędem, w sali posiedzeń Rady Gminy, zwanej dalej Radą, oraz w pomieszczeniach urzędowych Urzędu, w szczególności Wójta i Przewodniczącego Rady.
 2. Herb może być umieszczany na sztandarach oraz na gmachach i w pomieszczeniach urzędowych jednostek organizacyjnych Gminy Komańcza, na drukach i blankietach urzędowych Urzędu, Wójta, Rady i Przewodniczącego Rady, dyplomach i pismach okolicznościowych, stosownych przedmiotach będących własnością Gminy oraz materiałach informacyjnych i promocyjnych wydawanych przez Urząd i jednostki organizacyjne Gminy.

§10

 1. Herb może być umieszczony na Odznace Honorowej Gminy Komańcza, dalej zwaną Odznaką Honorową.
 2. Wzór Odznaki Honorowej określa odrębna uchwała.

§11

 1. Herb może być umieszony na oznace tytułu Honorowego Obywatela Gminy Komańcza, zwanej oznaką Honorowego Obywatela.
 2. Wzór oznaki tytułu Honorowego Obywatela określa odrębna uchwała.

§12

Herb może być umieszczany na oznakach osób pełniących funkcje w samorządzie Gminy Komańcza.

§13

 1. Flaga Gminy Komańcza, zwana dalej flagą, wywieszana jest obok flagi państwowej na gmachu Urzędu w dniu obrad Rady obok flagi państwowej, na gmachu Urzędu i na gmachach jednostek organizacyjnych Gminy w czasie świąt państwowych, uroczystości i rocznic państwowych, w dniu oficjalnej wizyty składanej w Gminie przez najwyższych przedstawicieli władz państwowych Rzeczypospolitej Polskiej, oraz przedstawicieli najwyższych władz innych państw, ich ambasadorów, lub władz samorządowych innych państw składających wizytę oficjalną w Gminie.
 2. Flaga może być wywieszana na siedzibie Urzędu w inne dni niż wymienione w pkt. 1, za zgodą Wójta, w miejscach publicznych, na budynkach i przy ulicach, w szczególności w dniach uroczystości gminnych, z wymogiem oświetlenia w przypadku pozostawienia jej na noc, oraz w pomieszczeniu urzędowych Wójta, Przewodniczącego Rady oraz w sali obrad Rady.

§14

Pieczęcie urzędowe Gminy Komańcza z herbem mogą być odciskane na pismach urzędowych z zakresu zadań własnych oraz na pismach okolicznościowych, listach i korespondencji Urzędu, Wójta, Rady i Przewodniczącego Rady.

§15

 1. Sztandar Gminy Komańcza, zwany dalej sztandarem, wnoszony jest i ustawiany w sali obrad Rady w czasie jej posiedzenia inaugurującego i składania ślubowań przez nowo wybranych radnych, posiedzenia zamykającego kadencję Rady, oraz w czasie uroczystych posiedzeń Rady.
 2. Sztandar noszony jest przed Radą w trakcie jej przemarszu uroczystego lub przemarszu uroczystego z udziałem upoważnionego przedstawiciela Rady.
 3. Sztandar może być noszony i wystawiony w czasie innych okoliczności niż wymienione w pkt. 1 i 2, dla podkreślenia uroczystego charakteru wydarzenia, za zgodą Przewodniczącego Rady.

§16

 1. Łańcuch Wójta nakładany jest na ramiona nowo wybranego wójta przez Przewodniczącego Rady, któremu łańcuch powinien przekazać wójt ustępujący, w trakcie inauguracyjnego posiedzenia Rady po złożeniu przyrzeczenia przez nowo wybranego wójta.
 2. Wójt występuje w łańcuchu podczas uroczystych posiedzeń Rady, uroczystości gminnych, oficjalnej wizyty składanej w gminie przez przedstawicieli najwyższych władz państwowych Rzeczypospolitej Polskiej oraz przedstawicieli władz państwowych innych państw, ich ambasadorów, lub władz samorządowych innych państw składających wizytę oficjalną w gminie.
 3. Wójt może występować w łańcuchu w innych okolicznościach niż wymienione w pkt. 1 i 2 dla podkreślenia uroczystego charakteru wydarzenia lub wystąpienia publicznego.

§17

 1. Łańcuch Przewodniczącego Rady nakładany jest na ramiona nowo wybranego Przewodniczącego Rady przez ustępującego Przewodniczącego Rady lub najstarszego wiekiem radnego podczas inauguracyjnego posiedzenia Rady.
 2. Przewodniczący Rady występuje w łańcuchu podczas uroczystych posiedzeń Rady i uroczystości gminnych, oficjalnej wizyty składanej w gminie przez przedstawicieli najwyższych władz państwowych Rzeczypospolitej Polskiej oraz przedstawicieli najwyższych władz państwowych innych państw lub ich ambasadorów.
 3. Przewodniczący Rady może występować w łańcuchu w innych okolicznościach niż wymienione w pkt. 1 i 2 dla podkreślenia uroczystego charakteru wydarzenia lub wystąpienia publicznego.

§18

 1. Herb i flaga mogą być używane przez każdego mieszkańca Gminy, w szczególności w dniu uroczystości gminnych.
 2. Wizerunki herbu i flagi mogą być używane na przedmiotach przeznaczonych do obrotu handlowego i w celach komercyjnych za zgodą Wójta.
 3. Herb i flaga oraz poszczególne elementy tych symboli mogą być używane tylko w wersjach nieprzekształconych i zgodnych z ich wzorami graficznymi określonymi w niniejszej uchwale.
 4. Wizerunki lub elementy wizerunków pieczęci urzędowych gminy z herbem, sztandaru, łańcucha Wójta i łańcucha Przewodniczącego Rady mogą używane przez osoby i instytucje nie wymienione w uchwale, tylko za zgodą odpowiednio Wójta i Przewodniczącego Rady.

§19

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§20

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.


Data wytworzenia: 2021-07-28
Sporządzone przez: Edyta Opar (Inspektor)
Data udostępnienia: 2021-08-20 11:16:42
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał