> Wójt Gminy Komańcza ogłasza II przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż drewna na pniu.

Wójt Gminy Komańcza ogłasza II przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż drewna na pniu.


Wójt Gminy Komańcza ogłasza II przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż drewna na pniu.

 1. Opis przedmiotu II przetargu : „ Sprzedaż drewna na pniu do pozyskania w miejscowości Turzańsk na działkach leśnych nr ew. 409/1,409/4, 409/5, 409/8, 408/8 ,245, 413 i 135/2 oddział 2c, 2d, 2f, 2g, 2h, 2i 2j, 2k, 2l, 2m”, stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Komańcza zgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu własności Gmina Komańcza na okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2029 r. 
 2. Szacunkowy rodzaj i ilość sortymentu 
 • Miejscowość Turzańsk- działka nr ew. 408/8 - oddział 2c 

Lp.

Gatunek drzew

Masa ogółem m3

1.

Sosna

351

2.

Buk

35

3.

Olsza szara

17

 

Razem

403

 • Miejscowość Turzańsk - działka nr ew. 409/4 – oddział 2d

Lp.

Gatunek drzew

Masa ogółem m3

1.

Sosna

9

 

Razem

9

 • Miejscowość Turzańsk- działka nr ew. 409/1 - oddział 2f

Lp.

Gatunek drzew

Masa ogółem m3

1.

Sosna

90

2.

Świerk

17

3.

Jodła

20

 

Razem

127

 • Miejscowość Turzańsk- działka nr ew. 409/5 i 408/8 - oddział 2g

Lp.

Gatunek drzew

Masa ogółem m3

1.

Sosna

57

2.

Buk

4

3.

Osika

16

4.

Brzoza

5

 

Razem

82

 • Miejscowość Turzańsk- działka nr ew. 408/8 - oddział 2h

Lp.

Gatunek drzew

Masa ogółem m3

1.

Sosna

63

2.

Jawor

16

3.

Buk

12

 

Razem

91

 • Miejscowość Turzańsk- działka nr ew. 408/8 - oddział 2i

Lp.

Gatunek drzew

Masa ogółem m3

1.

Sosna

99

2.

Buk

38

3.

Brzoza

20

4.

Osika

17

 

Razem

174

 • Miejscowość Turzańsk- działka nr ew. 408/8 - oddział 2j

Lp.

Gatunek drzew

Masa ogółem m3

1.

Sosna

15

2.

Buk

274

3.

Osika

8

 

Razem

297

 • Miejscowość Turzańsk- działka nr ew. 245 - oddział 2k

Lp.

Gatunek drzew

Masa ogółem m3

1.

Buk

50

2.

Jawor

6

 

Razem

56

 • Miejscowość Turzańsk- działka nr ew. 413 - oddział 2l

Lp.

Gatunek drzew

Masa ogółem m3

1.

Grab

15

 

Razem

15

 • Miejscowość Turzańsk- działka nr ew. 135/2 - oddział 2m

Lp.

Gatunek drzew

Masa ogółem m3

1.

Buk

24

 

Razem

24

Łącznie do pozyskania: 1278 m3

Łącza minimalna cena brutto za masę 1278 m3 – 115 020 zł brutto ( słownie: sto piętnaście tysięcy dwadzieścia złotych)

Biorący udział w przetargu mają możliwość oględzin drzewostanu będącego przedmiotem sprzedaży. Po zakończonym przetargu reklamacje odnośnie pozyskanej masy drewna oraz poszczególnych  sortymentów drzewnych nie będą uwzględniane.

 1. Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt:
 • Pozyska drewno w wyniku wycinki i dokona jego wywozu poza obręb działki,
 • Uporządkuje teren po wycince i zrywce,
 • Uzgodni miejsca magazynowania drewna.
 1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem : „Sprzedaż drewna na pniu do pozyskania w miejscowości Turzańsk na działkach leśnych nr ew. 409/1,409/4, 409/5, 409/8, 408/8 ,245, 413 i 135/2 oddział 2c, 2d, 2f, 2g, 2h, 2i 2j, 2k, 2l, 2m”, stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Komańcza zgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu własności Gmina Komańcza na okres od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2029r.”. Nie otwierać przed dniem 24 sierpnia 2021r. do godziny 11.15” w Sekretariacie Urzędu Gminy w Komańczy w terminie do dnia 24 sierpnia do godziny 11.00.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 sierpnia 2021r. o godzinie 11.30 w Sali Nr 2 Urzędu Gminy Komańcza.
 3. Oferenci zostaną poinformowani o rozstrzygnięciu przetargu drogą elektroniczną mailową lub faksem.
 4. Oferent, którego oferta została wybrana w przetargu zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o wyborze oferty.
 5. Termin usunięcie drzew – do dnia 15.12.2022r.
 6. Ogłaszający uzna za nieważne oferty niespełniające warunków ogłoszenia.
 7. Kupujący zobowiązuje się do :
 • przed przystąpieniem do usuwania drzew podpisać umowę i udokumentować wpłatę należności za zakupione drzewa,
 • uczestniczyć w protokólarnym przekazaniu nieruchomości do prowadzonych prac w zakresie usuwania drzew, w terminie uwzględnionym przez obie strony.
 • przestrzegać zasady BHP przy pozyskiwaniu drewna.
 1. Wszelkich wyjaśnień udziela Kamila Sobolak tel. 1346 77 035 w. 40 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

Ogłoszenie o odwołaniu przetargu

Wójt Gminy Komańcza odwołuje II pisemny przetarg ofertowy z dnia 17.08.2021r. na sprzedaż drewna na pniu pozyskanego w miejscowości Turzańsk na działkach leśnych nr ew. 409/1,409/4, 409/5, 409/8, 408/8 ,245, 413 i 135/2 oddział 2c, 2d, 2f, 2g, 2h, 2i 2j, 2k, 2l, 2m”, stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Komańcza zgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu własności Gmina Komańcza na okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2029 r.

Odwołanie przetargu następuje z powodów organizacyjnych i z uwagi na zaistnienie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że sprzedaż drewna nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili ogłoszenia.
 


Data wytworzenia: 2021-08-17
Sporządzone przez: Kamila Sobolak (Inspektor)
Data udostępnienia: 2021-08-17 21:50:49
Rodzaj zamówienia: Przetarg
Termin składania ofert: 2021-08-24 11:15:00
Termin otwarcia: 2021-08-24 11:30:00
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link