> Uchwała nr XXXIII/267/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 lipca 2021 roku

Uchwała nr XXXIII/267/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 lipca 2021 roku


w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z poźn. zm.) oraz art. 7 ust. 1e ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133 z późn. zm.) Rada Gminy Komańcza uchwala, co następuje:

§1

  1. Określa się wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.
  2. Określa się wzór deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komańcza.

§3

Traci moc uchwała Nr XXXI/247/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

§4

Uchwała wchodzi w życie w po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.


Data wytworzenia: 2021-07-28
Sporządzone przez: Renata Wyka (Kierownik GOPS w Komańczy)
Data udostępnienia: 2021-08-20 10:07:05
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał