> Uchwała nr XXXIII/266/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 lipca 2021 roku

Uchwała nr XXXIII/266/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 lipca 2021 roku


w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 art. 230 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 202Ir. poz. 305).

Rada Gminy Komańcza
uchwala co następuje:

§1

- Na podstawie Zarządzenia Nr 68/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Komańcza na 2021 rok, Zarządzenia Nr 73/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 8 lipca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Komańcza na 2021 rok, Zarządzenia Nr 75/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 15 lipca 2021 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Komańcza na 2021 rok oraz Uchwały Nr XXXIII/263/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 lipca 2021 roku w sprawie zmian

w uchwale budżetowej na 2021 rok dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza określonej w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXVII/210/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Komańcza:

- w 2021 roku:

1. Zwiększa się dochody Gminy Komańcza o kwotę 1 243 927,30 zł w tym:

- dochody majątkowe o kwotę 1 243 927,30 zł

2. Zmniejsza się dochody Gminy Komańcza o kwotę 95 140,90 zł w tym:

- dochody bieżące o kwotę 95 140,90 zł

2. Zwiększa się wydatki Gminy Komańcza o kwotę 1 984 962,06 zł w tym:

  • wydatki bieżące o kwotę 12 396,40 zł
  • wydatki majątkowe o kwotę 1 972565,66 zł

3. Zwiększa się przychody budżetu Gminy Komańcza w 2021 r. o kwotę 5 770 411,02 zł

w tym:

a) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach- Fundusz Inwestycji Lokalnych w wysokości 400 000,00 zł

b) wolne środki z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 200 000,00 zł

c) przychody z długoterminowej pożyczki w wysokości 236 175,66 zł

d) przychody z zaciągniętej pożyczkę na restrukturyzację długu w wysokości 4 934 235,36

4. Rozchody ulegają zmianie : zwiększają się o kwotę 4 934 235,36 zł i po zmianie wynoszą 5 339 107,92 zł. Rozchody przeznacza się na spłatę otrzymanych kredytów i pożyczek w wysokości 404 872,56 zł oraz na wcześniejszą spłatę istniejącego długu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości: 4 934 235,36 zł.

§2

1. Wprowadza się do realizacji w latach 2021-2022 przedsięwzięcie inwestycyjne pn.” Budowa w Gminie Komańcza przedszkola przy Szkole Podstawowej w Rzepedzi”. Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie wynoszą 980 000,00 zł, w tym:

  • w 2021 r. kwota 400 000,00 zł
  • w 2022 r. kwota 580 000,00 zł.

2. Wprowadza się limity wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia pn.” Budowa w Gminie Komańcza przedszkola przy Szkole Podstawowej w Rzepedzi”:

  • w 2021 r. limit wynosi 400 000,00 zł
  • w 2022 r. limit wynosi 580 000,00 zł.

3. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2022 w brzmieniu jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

  • Zwiększa się upoważnienie Wójta Gminy Komańcza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art.. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały ogółem o kwotę 580 0000,00 zł, w tym:
  • w 2022 r. zwiększa się o kwotę 580 000,00 zł

§4

Określa się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Komańcza wraz z prognozowaną kwotą długu na lata 2021-2030 w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komańcza.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Data wytworzenia: 2021-07-28
Sporządzone przez: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2021-08-20 10:03:23
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał