> Uchwała nr XXXIII/264/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 lipca 2021 roku

Uchwała nr XXXIII/264/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 lipca 2021 roku


w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Gminę Komańcza długoterminowej pożyczki.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c i art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ) oraz art. 89 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tj. Dz. U. z 2021 poz. 305 ), Rada Gminy Komańcza uchwala, co następuje:

§1.

  1. Wyraża się zgodę na zaciągnięcie oprocentowanej długoterminowej pożyczki do kwoty 4 934 235,36 zł ( słownie złotych: cztery miliony dziewięćset trzydzieści cztery tysiące dwieście trzydzieści pięć zł 36/100 ).
  2. Pożyczka zostanie w całości przeznaczona na spłatę zobowiązań finansowych Gminy Komańcza z tytułu wcześniej zaciągniętej pożyczki w Siemens Finance Sp. z o.o. . oraz kredytu w Getin Noble Banku S.A.
  3. Termin spłaty pożyczki ustala się na okres od 2022 do 2030 roku.
  4. Oprocentowanie kredytu będzie zmienne, równe stawce WIBOR 3 powiększonej o stałą marżę nie większą niż 1,40 %.

§2.

Źródłem spłaty pożyczki wraz z oprocentowaniem i innymi kosztami będą dochody własne Gminy Komańcza w latach 2022 – 2030 lub przychody zwrotne przyszłych okresów.

§3.

  1. Wyraża się zgodę na zabezpieczenie zobowiązań Gminy Komańcza wynikających z zaciągnięcia pożyczki w postaci weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową.
  2. Upoważnia się Wójta Gminy Komańcza do zawarcia umowy o udzielenie pożyczki oraz do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego w celu zabezpieczenia spłaty pożyczki wraz z oprocentowaniem.

§4.

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komańczy.

§5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Data wytworzenia: 2021-07-28
Sporządzone przez: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2021-08-20 09:46:39
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał