> Zarządzenie nr 86/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 19 sierpnia 2021 r.

Zarządzenie nr 86/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 19 sierpnia 2021 r.


w sprawie powołania komisji do odbiory końcowego robót budowlanych polegających na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie – Rzepedź dz. o nr ewid. 49/2, 53/2, 50/2, 58/1, 60/3, 47/2, 57/1, 47/4, 59/1, 51/2, 48/2, 3/39, 54/2, 55/1, 55/5, 56/3.

Zadanie realizowane w ramach środków Województwa Podkarpackiego.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 t.j. z dnia 2020.04.21 )

z a r z ą d z a m, co następuje :

§1

Powołuję Komisję w składzie :

  1. Paweł Rysz – Przewodniczący Komisji
  2. Tomasz Zieliński – Członek Komisji
  3. Bogdan Wiktor– Członek Komisji
  4. Andrzej Ferenc – Członek Komisji

do dokonania odbioru końcowego robót budowlanych polegających na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie – Rzepedź dz. o nr ewid. 49/2, 53/2, 50/2, 58/1, 60/3, 47/2, 57/1, 47/4, 59/1, 51/2, 48/2, 3/39, 54/2, 55/1, 55/5, 56/3 realizowanych przez Przedsiębiorstwo „STALNEY” Nagórzany 47a, 38-505 Bukowsko NIP 687-121-80-99 REGON 370169382.

§2

Komisja przeprowadzi odbiór końcowy robót budowlanych wykonanych na podstawie umowy nr Ip.7021.03.2021 z dnia 16 lipca 2021 roku.

§3

Jeśli w chwili rozpoczęcia odbioru końcowego usługi, którakolwiek z wymienionych w § 1 osób będzie nieobecna skład komisji ulega zmniejszeniu do osób obecnych z tym, że komisja nie może składać się z mniej niż trzech osób, w tym przewodniczącego.

§4

Z dokonanego odbioru komisja sporządzi pisemny protokół

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2021-08-19
Sporządzone przez: Tomasz Zieliński (Podinspektor)
Data udostępnienia: 2021-08-19 16:23:19
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał