> Zarządzenie nr 81/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 30 lipca 2021 r.

Zarządzenie nr 81/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 30 lipca 2021 r.


w sprawie zmian w budżecie gminy Komańcza na 2021 r.

 Na podstawie art. 212 art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz.U z 2021r. poz. 305)

WÓJT GMINY  zarządza :

§1

1. Zakup materiałów i wyposażenia

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

852

 

 

Pomoc społeczna

2 383,53

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

2 383,53

2030

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)

2 383,53

 

 

 

RAZEM

2 383,53

2. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 147 751,13 zł

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

600

 

 

Transport i łączność

43 000,00

60016

 

Drogi publiczne gminne

3 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

3 000,00

60017

 

Drogi wewnętrzne

40 000,00

4270

Zakup usług remontowych

40 000,00

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

14 000,00

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

14 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

14 000,00

750

 

 

Administracja publiczna

69 000,00

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

59 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10 000,00

4270

Zakup usług remontowych

47 000,00

4430

Różne opłaty i składki

2 000,00

75075

 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

7 000,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

5 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

2 000,00

75095

 

Pozostała działalność

2 000,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

2 000,00

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

5 000,00

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

5 000,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

5 000,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

1 000,00

80101

 

Szkoły podstawowe

1 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

1 000,00

851

 

 

Ochrona zdrowia

7 300,00

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

700,00

4430

Różne opłaty i składki

700,00

85195

 

Pozostała działalność

6 600,00

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 000,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

5 600,00

852

 

 

Pomoc społeczna

2 383,53

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

2 383,53

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 980,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

355,02

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

48,51

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

200,00

90005

 

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

200,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

200,00

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

5 867,60

92195

 

Pozostała działalność

5 867,60

4177

Wynagrodzenia bezosobowe

4 505,00

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

795,00

4417

Podróże służbowe krajowe

482,46

4419

Podróże służbowe krajowe

85,14

 

 

 

RAZEM

147 751,13

 3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 145 367,60 zł

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

600

 

 

Transport i łączność

43 000,00

60016

 

Drogi publiczne gminne

3 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

3 000,00

60017

 

Drogi wewnętrzne

40 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

40 000,00

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

14 000,00

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

14 000,00

4480

Podatek od nieruchomości

14 000,00

750

 

 

Administracja publiczna

69 000,00

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

61 000,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

2 000,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

7 000,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

5 000,00

4220

Zakup środków żywności

4 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

38 000,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

2 000,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

3 000,00

75075

 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

7 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

7 000,00

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

5 000,00

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

5 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3 000,00

4430

Różne opłaty i składki

2 000,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

1 000,00

80101

 

Szkoły podstawowe

1 000,00

4430

Różne opłaty i składki

1 000,00

851

 

 

Ochrona zdrowia

7 300,00

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

700,00

4300

Zakup usług pozostałych

700,00

85195

 

Pozostała działalność

6 600,00

4300

Zakup usług pozostałych

6 600,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

200,00

90005

 

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

200,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

200,00

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

5 867,60

92195

 

Pozostała działalność

5 867,60

4017

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4 505,00

4019

Wynagrodzenia osobowe pracowników

795,00

4437

Różne opłaty i składki

482,46

4439

Różne opłaty i składki

85,14

 

 

 

RAZEM

145 367,60

 §2

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.      


Data wytworzenia: 2021-07-30
Sporządzone przez: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2021-08-19 16:09:38
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link