> Zarządzenie nr 84/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 18 sierpnia 2021 r.

Zarządzenie nr 84/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 18 sierpnia 2021 r.


§1

Powołuję Komisję w składzie :

  1. Paweł Rysz – Przewodniczący Komisji
  2. Tomasz Zieliński – Członek Komisji
  3. Bogdan Wiktor– Członek Komisji
  4. Andrzej Ferenc – Członek Komisji

do dokonania odbioru usługi polegającej na realizacji zadania pn: „Odkrzaczanie gruntów rolnych” wykonanych przez „Leśna Willa” Tomasz Szubra Komańcza 26, 38- 543 Komańcza. 

§2

Komisja przeprowadzi odbiór usługi polegającej na realizacji zadania odkrzaczanie gruntów rolnych wykonanych na podstawie umowy nr Ip.7021.04.2021 z dnia 28 lipca 2021 roku.

§3

Jeśli w chwili rozpoczęcia odbioru końcowego usługi, którakolwiek z wymienionych w § 1 osób będzie nieobecna skład komisji ulega zmniejszeniu do osób obecnych z tym, że komisja nie może składać się z mniej niż trzech osób, w tym przewodniczącego.

§4

Z dokonanego odbioru komisja sporządzi pisemny protokół

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2021-08-18
Sporządzone przez: Tomasz Zieliński (Podinspektor)
Data udostępnienia: 2021-08-19 16:14:09
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link