> Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 13 sierpnia 2021 roku

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 13 sierpnia 2021 roku


Zgodnie  art.  49a,  art.  49§2,  art.  10  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  r.  Kodeks  postępowania administracyjnego  (j.t.  Dz.U.  z  2021  r.  poz.  735)  oraz  art.  60  ustawy  z  dnia  27  marca  2003  r.   o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym  (j.t. Dz.  U. z  2021r. poz.  741)

ZAWIADAMIAM

o  wydaniu  decyzji  NR  29/2021  w  sprawie  ustalenia  warunków  zabudowy  dla  inwestycji  pod nazwą:  „Budowa  budynku  mieszkalnego  jednorodzinnego”  przewidzianej  do  realizacji    na działce nr  68/73 położonej  w  obrębie  Czystogarb, gmina Komańcza.

W  związku  z  powyższym  informuje  się  każdego  kto ma interes  prawny,  o możliwości  zapoznania się  z  treścią  decyzji  oraz  aktami  sprawy  w  Urzędzie  Gminy  Komańcza,  w  godzinach  pracy urzędu.

Zgodnie  z  art.  49  §  2  Kodeksu  postępowania  administracyjnego  zawiadomienie  uważa  się  za dokonane  po  upływie  14  dni  od  dnia,  w  którym  nastąpiło  publiczne  obwieszczenie  tj.  od  dnia 13.08.2021 r.

W  przypadku  zawiadomienia  strony  zgodnie  z  art.  49a  Kodeksu  postępowania administracyjnego  o  decyzji  lub  postanowieniu,  które  podlega  zaskarżeniu,  na  wniosek  strony, organ,  który  wydał  decyzję  lub  postanowienie,  niezwłocznie,  nie  później  niż  w  terminie  trzech dni  od  dnia  otrzymania  wniosku,  udostępnia  stronie  odpis  decyzji  lub  postanowienia  w  sposób  i formie  określonych  we  wniosku,  chyba  że  środki  techniczne,  którymi  dysponuje  organ,  nie umożliwiają udostępnienia w  taki  sposób  lub  takiej  formie.   

Jeżeli  w/w  decyzja  lub  postanowienie  nie  mogą  zostać  udostępnione  stronie  w  sposób  lub formie  określonej  we  wniosku,  organ  powiadamia  o  tym  stronę  i  wskazuje,  w  jaki  sposób  lub jakiej  formie odpis  decyzji  lub  postanowienia może  być  niezwłocznie udostępniony.

Od  niniejszej  decyzji  służy  stronom  odwołanie  do  Samorządowego  Kolegium  Odwoławczego w Krośnie  ul.  Bieszczadzka  1,  za  pośrednictwem  Wójta  Gminy  Komańcza  w  terminie  14  dni  od daty  jej  doręczenia. 


Data wytworzenia: 2021-08-13
Sporządzone przez: Justyna Wawrzaszek (Podinspektor)
Data udostępnienia: 2021-08-13 22:40:42
Rodzaj zamówienia: Obwieszczenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał