> Zarządzenie nr 78/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 27 lipca 2021 roku

Zarządzenie nr 78/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 27 lipca 2021 roku


w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j.Dz.U.2019.2215 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (t.j.Dz.U.2020.2200) zarządzam co następuje:

§1

 1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Doroty Kołodziej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 2. W skład Komisji wchodzą:
  1. Monika Guśtak – przewodniczący
  2. Maria Grabek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Komańczy
  3. Wojciech Telesz – przedstawiciel Kuratorium Oświaty
  4. Lidia Mackiewicz - Adamska – ekspert
  5. Marta Muszyńska - ekspert

§2

Obsługę administracyjno - biurową Komisji Egzaminacyjnej zapewnia Urząd Gminy Komańcza.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2021-07-27
Sporządzone przez: Monika Guśtak (Inspektor)
Data udostępnienia: 2021-07-28 13:26:17
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał