> Zarządzenie nr 79/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 28 lipca 2021 r.

Zarządzenie nr 79/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 28 lipca 2021 r.


w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na realizacji zadania pn: „Przebudowa drogi gminnej położonej na działce nr ewid. 511/5, 539/2, 96/4, 665/3, 92/2 w m. Komańcza”.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 t.j. z dnia 2020.04.21 )

z a r z ą d z a m, co następuje :

§1

Powołuję Komisję w składzie :

  1. Paweł Rysz – Przewodniczący Komisji
  2. Tomasz Zieliński – Członek Komisji
  3. Bogdan Wiktor– Członek Komisji
  4. Andrzej Ferenc – Członek Komisji

do dokonania odbioru końcowego robót budowlanych polegających na realizacji zadania pn: „Przebudowa drogi gminnej położonej na działce nr ewid. 511/5, 539/2, 96/4, 665/3, 92/2 w m. Komańcza” wykonanych przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o. Aleje Wojska Polskiego 74, 38-500 Sanok. 

§2

Komisja przeprowadzi odbiór końcowy robót budowlanych polegających przebudowie drogi gminnej w miejscowości Komańcza wykonanych na podstawie umowy z dnia 07.06.2021 r.

§3

Jeśli w chwili rozpoczęcia odbioru końcowego robót, którakolwiek z wymienionych w § 1 osób będzie nieobecna skład komisji ulega zmniejszeniu do osób obecnych z tym, że komisja nie może składać się z mniej niż trzech osób, w tym przewodniczącego.

§4

Z dokonanego odbioru komisja sporządzi pisemny protokół

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2021-07-28
Sporządzone przez: Tomasz Zieliński (Podinspektor)
Data udostępnienia: 2021-07-28 14:06:28
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał