> Zarządzenie nr 80/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 28 lipca 2021 r.

Zarządzenie nr 80/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 28 lipca 2021 r.


w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na realizacji zadania pn: „Iluminacja obiektów dziedzictwa kulturowego transgranicznej trasy rowerowej PL-SK”.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 t.j. z dnia 2020.04.21 )

zarządzam, co następuje :

§1

Powołuję Komisję w składzie :

  1. Anna Wiszniewski-Tchoryk – Przewodniczący Komisji
  2. Tomasz Zieliński – Członek Komisji
  3. Bogdan Wiktor– Członek Komisji
  4. Andrzej Ferenc – Członek Komisji

do dokonania odbioru końcowego robót budowlanych polegających na realizacji zadania pn: „Iluminacja obiektów dziedzictwa kulturowego transgranicznej trasy rowerowej PL-SK” wykonanych przez Instalatorstwo Elektryczne Usługi Ogólnobudowlane Andrzej Głód, Teodorówka 54b, 38-540 Dukla.

§2

Komisja przeprowadzi odbiór końcowy robót budowlanych polegających na iluminacji obiektów dziedzictwa kulturowego transgranicznej trasy rowerowej PL-SK wykonanych na podstawie umowy z dnia 16.06.2021 r.

§3

Jeśli w chwili rozpoczęcia odbioru końcowego robót, którakolwiek z wymienionych w § 1 osób będzie nieobecna skład komisji ulega zmniejszeniu do osób obecnych z tym, że komisja nie może składać się z mniej niż trzech osób, w tym przewodniczącego.

§4

Z dokonanego odbioru komisja sporządzi pisemny protokół

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2021-07-28
Sporządzone przez: Tomasz Zieliński (Podinspektor)
Data udostępnienia: 2021-07-28 14:06:43
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał