> Zarządzenie nr 77/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 27 czerwca 2021 r.

Zarządzenie nr 77/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 27 czerwca 2021 r.


w sprawie włączenia kart ewidencyjnych obiektu nieruchomego do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Komańcza

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 poz. 713 tj. z dnia 21.04.2020) oraz art. 22 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2020.282 tj. z dnia 21.02.2021.) zarządzam co następuje:

§1

Zarządzam włączenie do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Komańcza:

  1. Karta ewidencyjna obiektu nieruchomego – Kapliczka przydrożna z 1912 roku w Osławicy
  2. Karta ewidencyjna obiektu nieruchomego – Słup graniczny z 1893 roku w Radoszycach

§2

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2021-06-27
Sporządzone przez: Tomasz Zieliński (Podinspektor)
Data udostępnienia: 2021-07-28 13:02:59
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał