> Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do szkół w Gminie Komańcza w roku szkolnym 2021/2022

Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do szkół w Gminie Komańcza w roku szkolnym 2021/2022


link do ogłoszenia: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/43805702-5f85-4415-9ea8-c6925e92545f

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Komańcza
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370440755
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Komańcza 166
1.5.2.) Miejscowość: Komańcza
1.5.3.) Kod pocztowy: 38-543
1.5.4.) Województwo: podkarpackie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński
1.5.7.) Numer telefonu: 134677035
1.5.8.) Numer faksu: 134677500
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@komancza.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.komancza.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do szkół w Gminie Komańcza w roku szkolnym 2021/2022”
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9e31902f-e85e-11eb-b885-f28f91688073
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00118919/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-19 11:12
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00009449/03/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.3.2 "Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do szkół w Gminie Komańcza w roku szkolnym 2021/2022"
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej urzad@komancza.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących
formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach
korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415)
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu: polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Komańcza z siedzibą: Komańcza 166, 38-543 Komańcza, tel. 13 4677 035, e-mail urzad@komancza.pl, 
 2. z inspektorem ochrony danych można się skontaktować listownie na adres Urzędu Gminy Komańcza oraz poprzez e-mail: iod@komancza.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podst. art. 275 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; Celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadnie pn. „Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do szkół w Gminie Komańcza w roku szkolnym 2021/2022.”, wyboru najkorzystniejszej oferty, zawarcie oraz realizacja umowy;
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 8. posiada Pani/Pan:
  1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących
  2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
  3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
  4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 9. nie przysługuje Pani/Panu:
  1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: Wp.271.3.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do szkół w Gminie Komańcza w roku szkolnym 2021/2022 łącznie z zapewnieniem im opieki podczas
przejazdu w dni nauki szkolnej.
Uczniowie szkół korzystać będą z przewozu na podstawie imiennych biletów miesięcznych w ramach regularnego publicznego przewozu osób.

Liczba uczniów objęta dowozem oraz trasy dowozu i odwozu uczniów są następujące:
Trasa nr 1 Maniów – Szkoła Podstawowa w Komańczy (tam i z powrotem) na następujących odcinkach trasy:
1. Wola Michowa – Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Łupkowie – 2 uczniów
2. Smolnik – Szkoła Podstawowa w Komańczy - 6 uczniów
3. Nowy Łupków – Szkoła Podstawowa w Komańczy – 2 uczniów
4. Radoszyce – Szkoła Podstawowa w Komańczy – 14 uczniów
5. Komańcza – Szkoła Podstawowa w Komańczy – 27 uczniów
6. Dołżyca – Szkoła Podstawowa w Komańczy – 3 uczniów
7. Czystogarb – Szkoła Podstawowa w Komańczy – 5 uczniów
Trasa nr 2 Wysoczany – Kulaszne – Turzańsk – Szkoła Podstawowa w Rzepedzi (tam i z powrotem) na następujących odcinkach trasy:
1. Wysoczany – Szkoła Podstawowa w Rzepedzi – 12 uczniów
2. Kulaszne – Szkoła Podstawowa w Rzepedzi – 9 uczniów
3. Szczawne – Szkoła Podstawowa w Rzepedzi – 27 uczniów
4. Rzepedź – Szkoła Podstawowa w Rzepedzi – 4 uczniów
5. Turzańsk – Szkoła Podstawowa w Rzepedzi – 14 uczniów
Trasa nr 3 Komańcza – Moszczaniec – Publiczna Szkoła Podstawowa w Wisłoku Wielkim (tam i z powrotem) na następujących odcinkach trasy:
1. Komańcza – Publiczna Szkoła Podstawowa w Wisłoku Wielkim – 2 uczniów
2. Czystogarb - Publiczna Szkoła Podstawowa w Wisłoku Wielkim – 21 uczniów
3. Wisłok Wielki - Publiczna Szkoła Podstawowa w Wisłoku Wielkim – 2 uczniów
4. Wisłok Wielki Górny - Publiczna Szkoła Podstawowa w Wisłoku Wielkim – 6 uczniów
5. Moszczaniec - Publiczna Szkoła Podstawowa w Wisłoku Wielkim – 0 uczniów (z transportu korzystać będą dzieci, które nie są objęte zakupem biletów przez gminę).
Łączna liczba uczniów objęta dowozem: 153. Liczby są wielkościami prognozowanymi i mogą się zmieniać w trakcie realizacji zamówienia. W przypadku zwiększenia ilości uczniów dowożonych Wykonawca musi zapewnić ich dowóz na takich samych warunkach w tej samej cenie za bilet.
2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, otrzyma przed rozpoczęciem świadczenia usług przewozowych, imienny wykaz uczniów z aktualną informacją dotyczącą godzin dowozów
i odwozów uczniów ze szkół. Zamawiający zastrzega możliwe odstępstwa od podanego harmonogramu przewozów uzależnione od zmiany planów lekcji, ilości dzieci, zmiany organizacji
roku szkolnego, odpracowywania dni wolnych.
3. Przewozy będą świadczone w dni nauki szkolnej wg kalendarza szkolnego z wyłączeniem przerw świątecznych i dni ustawowo wolnych od pracy.
W okresie ferii zimowych i przerwy wakacyjnej dowóz będzie się odbywał do oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych w Szkole Podstawowej w Komańczy i Szkole Podstawowej w Rzepedzi. Łącznie dowożonych będzie 2 uczniów do Szkoły Podstawowej w Komańczy i 4 uczniów do Szkoły Podstawowej w Rzepedzi. Realizacja dowozu uzależniona będzie od liczby dzieci zgłoszonych na zajęcia w tych okresach.
4. Dowóz i odwóz dzieci do placówek szkolnych musi być zapewniony w następujących godzinach:
4.1. Szkoła Podstawowa w Komańczy:
a) dowóz do godziny - 8.00
b) odwóz do miejsca zamieszkania – od godziny 12.30 do godziny 15.20
c) liczba kursów popołudniowych – 2 (dwa dni w tygodniu 3 kursy)
4.2. Szkoła Podstawowa w Rzepedzi:
a) dowóz do godziny - 8.00
b) odwóz do miejsca zamieszkania – od godziny 12.30 do godziny 15.15
c) liczba kursów popołudniowych – 3
4.3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wisłoku Wielkim:
a) dowóz do godziny – 8.00
b) odwóz do miejsca zamieszkania –od godziny 12.20 do godziny 14.40
c) liczba kursów popołudniowych – 2
Powyższe godziny mogą ulec zmianie.
5. Wykonawca zapewni opiekę nad dziećmi w czasie transportu. Opiekun powinien zachować szczególną dbałość o dobro dziecka w czasie jazdy oraz przy wsiadaniu do autobusu i wysiadaniu oraz tuż po jego zatrzymaniu na przystanku, w tym podczas przechodzenia uczniów przez jezdnię. Pracownicy są odpowiedzialni za zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas przewozu oraz podczas przekazania dzieci rodzicom oraz pracownikom szkoły. Zamawiający wyklucza łączenie funkcji opiekuna i kierowcy.
6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował autobusami z ilością miejsc w pojazdach lub odpowiednią liczbą autobusów, zapewniających dowóz wszystkich uczniów na poszczególnych trasach w wyznaczonych godzinach. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dojeżdżającym uczniom miejsca siedzące. Wykonawca zobowiązuje się na podstawie sprzedanych biletów do wykonania usługi przewozu uczniów na wskazanych przez Zamawiającego trasach zgodnie z rozkładem jazdy autobusów, z zapewnieniem warunków bezpieczeństwa i higieny odpowiadających temu rodzajowi transportu.
7. Usterki techniczne i awarie pojazdów nie zwalniają usługodawcy z przewozu uczniów, w takiej sytuacji Wykonawca zobowiązuje się do podstawienia innych autobusów. Jeżeli przed rozpoczęciem przewozu lub w czasie jego wykonywania zaistnieją okoliczności uniemożliwiające jego wykonanie zgodnie z treścią umowy (np. awaria pojazdu), Wykonawca będzie obowiązany niezwłocznie powiadomić o tym dyrektora odpowiedniej szkoły oraz zorganizować uczniom opiekę i przewóz do miejsca przeznaczenia przy użyciu innych własnych lub obcych środków transportowych.
8. Pojazdy służące do przewozu uczniów muszą być w pełni sprawne, spełniać wymogi bezpieczeństwa (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa), muszą posiadać ważne polisy ubezpieczeniowe OC i NW oraz aktualne badania techniczne. Wykonawca musi dysponować ilością kierowców odpowiednią do realizacji zamówienia, przy czym kierowcy muszą posiadać stosowne uprawnienia.
4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-08-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00 Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Wykonawcy w zakresie przewozu osób
4.3.6.) Waga: 25,00 Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktur
4.3.6.) Waga: 15,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące :
1. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w/w zakresie jeżeli wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi
zamówienia, tj. licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób wydaną na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z
2021 poz. 919). Licencja musi być ważna przez cały okres wykonywania zamówienia.
2. zdolności technicznej lub zawodowej:
a) osoby skierowane do realizacji zamówienia:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej 3 kierowcami spełniającymi wymagania określone w przepisach ustawy z dnia 6
września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2021 poz. 919) oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.– Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 poz. 450), określającymi wymagania
w stosunku do kierowców, w szczególności posiadającymi stosowne uprawnienia do kierowania pojazdami do przewozu osób -autobusami tj. prawo jazdy kategorii D.
b) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej 3-ma autobusami z aktualnymi na dzień składania ofert badaniami technicznymi
dopuszczającymi samochody do ruchu drogowego.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
Wykaz podmiotowych środków dowodowych, składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia:
1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz podmiotowych środków dowodowych:
1) w celu wykazania spełniania warunków udziału w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
a) aktualna licencja do prowadzenia działalności w zakresie krajowego drogowego transportu osób,
2) w celu wykazania spełniania warunków udziału w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
a) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, zgodnie z
wymogiem określonym w Rozdziale VII pkt.4 ppkt.2 SWZ – wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SWZ;
b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami zgodnie z wymogiem określonym w Rozdziale VII pkt.4 ppkt.1 SWZ – wzór wykazu stanowi załącznik nr 8 do SWZ.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w art. 455 ustawy Pzp. oraz w przypadkach, o których mowa w SWZ oraz projekcie umowy stanowiącym integralną część SWZ - załącznik nr 9 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-28 11:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem "Formularza do zlożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostepnego na ePUAP i udostepnionego również na miniPortalu.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-28 12:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-08-26


Data wytworzenia: 2021-07-19
Sporządzone przez: Iwona Miszczyszyn (Inspektor)
Data udostępnienia: 2021-07-19 13:53:32
Rodzaj zamówienia: Przetarg
Termin składania ofert: 2021-07-28 11:00:00
Termin otwarcia: 2021-07-28 12:00:00
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał