> Zapytanie ofertowe - Odkrzaczanie gruntów rolnych

Zapytanie ofertowe - Odkrzaczanie gruntów rolnych


W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 zł, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty wykonania zamówienia obejmującego:

przedmiot zamówienia usługi

Opis przedmiotu zamówienia:

Usługa polegająca na realizacji zadania pn. „Odkrzaczanie gruntów rolnych”

Zadanie nr 1. Odkrzaczanie gruntów rolnych w obrębie Komańcza dz. o nr ewid. 432, 428/4 w zakresie:

- odkrzaczanie i karczowanie rzadkich krzewów i zagajników o małym i średnim zagęszczeniu  – 1,5 ha

- ścianie drzew i krzewów o średnicy od 0 do 15 cm – 0,5 ha

- wywiezienie biomasy

UWAGA – działki o nr ewid. 432, 428/4 w Komańcza znajdują się na terenach podmokłych.

Zadanie nr 2. Odkrzaczanie gruntów rolnych w obrębie Turzańska dz. o nr ewid. 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228 w zakresie:

- odkrzaczanie i karczowanie rzadkich krzewów i zagajników o małym zagęszczeniu  – 2,5 ha

- odkrzaczanie i karczowanie rzadkich krzewów i zagajników o średnim zagęszczeniu – 2 ha

- ścianie drzew i krzewów o średnicy od 0 do 15 cm – 2 ha

- wywiezienie biomasy 

Prace należy wykonać ręcznie oraz przy użyciu mulczera.

Zabieg odkrzaczania i karczowania, będzie polegał na ręcznym oraz mechanicznym usuwaniu drzew i krzewów przy powierzchni gruntu oraz  pozostałej roślinności, ręcznym zgrabieniu, składowaniu, a następnie wywozie biomasy poza teren działki.

W ramach odkrzaczania użytków rolnych zostaną usunięte naloty krzewów i drzew, w tym wykarczowane zostaną kępy krzewów i drzew  (usunięcie części nadziemnej wraz z systemem korzeniowym do głębokości na minimum 20 cm). Celem odkrzaczania i karczowanie będzie przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

 

Istotne warunki zamówienia:

 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadanie
 2. wykonanie usługi będącej przedmiotem umowy według wskazanego powyżej zakresu, zgodnie z technologią typową dla tego typu pracy oraz należytą starannością,
 3. zabezpieczenie terenu robót na czas ich wykonywania,
 4. wykonywanie prac przy użyciu własnego sprzętu, narzędzi, pojazdów i paliw zapewniających prawidłowe i zgodne z wymogami BHP wykonanie przedmiotu umowy,
 5. wykonywanie prac przy pomocy wykwalifikowanych osób, posiadających niezbędne umiejętności i doświadczenie,
 6. zapewnienie, by na powierzchniach roboczych, na których prowadzi się wycinkę zakrzaczeń, przebywało co najmniej dwóch pracowników, mających możliwość utrzymania ze sobą kontaktu,
 7. zapewnienie pracownikom wykonującym prace przy wycince – kamizelek odblaskowych albo ubrań ze wstawkami w kolorze pomarańczowym lub innym jaskrawym kolorze,
 8. ponoszenie kosztów ubezpieczenia wykonywanych usług i ubezpieczenia usług z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w okresie obowiązywania umowy oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej,
 9. zabezpieczenie miejsca wykonywania usługi przez cały czas realizacji zadania oraz zapewnić warunki bezpieczeń­stwa dla znajdujących się na tym terenie ludzi i mienia,
 10. po zakończeniu wykonywania usługi Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren wykonywa­nych prac i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru robót.

 

Miejsce oraz termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 26 lipca 2021 roku do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego: Gmina Komańcza 38-543 Komańcza 166 (Sekretariat)

 

Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:

Tomasz Zieliński tel: 13 46 77 035 wew. 44 email: tzielinski@komancza.pl w godz. pomiędzy 7:00 – 15:00 (poniedziałek, wtorek, środa) 7:00-17:00 (czwartek), 7:00-13:00 (piątek).

 

Termin wykonania zamówienia: do dnia 31 sierpnia 2021 roku.

 

Sposób przygotowania i zaadresowania oferty:

 1. zaleca się złożyć ofertę na załączonym wzorze – Formularz oferty, (Załącznik Nr 1) , oraz Wykaz Sprzętu (Załącznik nr 2)
 2. Oferta powinna być opieczętowania i podpisana przez osobę upoważnioną.
 3. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
 4. Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:
  1. Oferta na – Usługę polegająca na realizacji zadania pn. „Odkrzaczanie gruntów rolnych” oraz opatrzona ostrzeżeniem: nie otwierać przed dniem 26 lipca 2021 roku godz. 12:00
 5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.
 6. Oferta złożona po terminie zostanie odesłana Wykonawcy bez jej otwierania.
 7. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

 

Wymagany termin ważności oferty: Wykonawca pozostaję związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Kryterium:

Waga:

cena

100%

Razem

100%

 

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert:

Kryterium Cena - waga kryterium: 100% (maksymalna liczba punktów 100) punkty będą liczone według wzoru:

 

C(1,2,3...)=Cn/Cb x 100

 

gdzie:

C(1,2,3...) – liczba przyznanych punktów badanej oferty

Cn- cena brutto najniższej oferty w PLN

Cb- cena brutto badanej oferty w PLN

 

Oferta powinna zawierać cenę ryczałtową brutto za realizację całości zadania. Cena ryczałtowa jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, zgodnie z zapytaniem ofertowym, w tym m.in. VAT, upusty, rabaty, dostawa materiałów i rozładunek, wszystkie utrudnienia, które mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia.

Szczegółowe warunki wymagane od wykonawców (jeżeli dotyczy):

Warunki, które powinien spełniać wykonawca ubiegający się o zamówienie

Dokumenty potwierdzające spełnienie wymaganych warunków

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 

Termin i miejsce otwarcia ofert.

Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 lipca 2021 roku o godz. 12:15 w budynku Urzędu Gminy Komańcza, 38-543 Komańcza 166, w pokoju nr 4.

 

Dodatkowe informacje:

 • W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i wezwać Wykonawcę do złożenia stosownych wyjaśnień z jednoczesnym wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Wyjaśnienia treści oferty nie mogą prowadzić do jej zmiany.
 • Pracownik prowadzący postępowanie uprawniony jest do poprawy w ofercie:
 1. oczywistych omyłek pisarskich;
 2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
 3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

O dokonanej poprawie pracownik niezwłocznie informuje przełożonego i Wykonawcę.

 • Oferta podlega odrzuceniu przez Zamawiającego, jeżeli:
 1. zawiera braki uniemożliwiające dokonanie oceny jej treści, w szczególności ceny, w tym błędne określenie stawki podatku od towarów i usług VAT, lub innych warunków określonych w zapytaniu ofertowym stanowiących kryterium oceny ofert;
 2. jej treść nie odpowiada warunkom zamówienia, w szczególności ze względu na jej niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia;
 3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 4. Wykonawca w terminie wskazanym w wezwaniu, o którym mowa w ust. 1 nie złożył stosownych wyjaśnień;
 5. wpłynęła po terminie składania ofert.
 • Na zapytania Wykonawców w zakresie zapytania ofertowego Zamawiający udziela wyjaśnień, chyba że zapytanie wpłynie do wydziału zamawiającego w ostatnim dniu przewidzianym na składanie ofert.
 • Dopuszcza się możliwość prowadzenia negocjacji ofert z trzema Wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych kryteriów oceny ofert, a w przypadku mniejszej liczby otrzymanych ofert do negocjacji kwalifikuje się wszystkich Wykonawców, których oferty spełniają wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym.
 • Zamawiający unieważnia postepowanie, jeżeli:
 1. nie wpłynie żadna oferta lub żadna z ofert nie spełni warunków postępowania;
 2. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką wydział zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 3. wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia jest niecelowa;
 4. zapytanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

 

Załączniki składające się na integralną część zapytania ofertowego:

 • Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania
 • Wykaz sprzętu – załącznik nr 2 do zapytania
 • Wzór umowy – załącznik nr 3 do zapytania

Data wytworzenia: 2021-07-19
Sporządzone przez: Tomasz Zieliński (Podinspektor)
Data udostępnienia: 2021-07-19 13:32:39
Rodzaj zamówienia: Przetarg
Termin składania ofert: 2021-07-26 12:00:00
Termin otwarcia: 2021-07-26 12:15:00
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał