> Zarządzenie nr 73/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 8 lipca 2021 r.

Zarządzenie nr 73/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 8 lipca 2021 r.


w sprawie zmian w budżecie gminy Komańcza na 2021 r.

 

Na podstawie art. 212 art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych  (Dz.U z 2021r. poz. 305

WÓJT GMINY  zarządza :

§1

1. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetowych o kwotę   71,40  zł

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

852

 

 

Pomoc społeczna

71,40

85503

 

Dodatki mieszkaniowe

71,40

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -  gminnym) ustawami

71,40

 

 

 

RAZEM

71,40

 

2. Zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetowych o kwotę 115 685,00  zł

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

855

 

 

Rodzina

115 685,00

85504

 

Wspieranie rodziny

115 685,00

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -  gminnym) ustawami

115 685,00

 

 

 

RAZEM

115 685,00

 

3.Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 91 590,00 zł

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

852

 

 

Rodzina

71,40

85215

 

Dodatki mieszkaniowe

71,40

3110

Świadczenia społeczne

69,97

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1,43

 

 

 

RAZEM

71,40

 

4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 115 685,00zł

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

855

 

 

Rodzina

115 685,00

85504

 

Wspieranie rodziny

115 685,00

3110

Świadczenia społeczne

112 500,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 072,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

371,65

4120

Składki  na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

50,85

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

100,00

4300

Zakup usług pozostałych

553,00

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

37,50

 

 

 

RAZEM

115 685,00

 

§2

Wyodrębnia się dochody i wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

Dział

Rozdział

§

Treść

Dochody

Wydatki

Zwiększe.

Zmniejsz

Zwiększen.

Zmniejsze.

852

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomoc społeczna

71,40

 

71,40

 

85215

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatki mieszkaniowe

71,40

 

71,40

 

2010

 

 

 

 

 

 

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -  gminnym) ustawami

71,40

 

71,40

 

3110

Świadczenia społeczne

 

 

69,97

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

1,43

 

855

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzina

 

115 685,00

 

115 685,00

85504

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspieranie rodziny

 

115 685,00

 

115 685,00

2010

 

 

 

 

 

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -  gminnym) ustawami

 

115 685,00

 

 

3110

Świadczenia społeczne

 

 

 

112 500,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

 

 

2 072,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

 

 

371,65

4120

Składki  na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

 

 

 

50,85

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

 

100,00

4300

Zakup usług pozostałych

 

 

 

553,00

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

 

 

 

37,50

 

 

 

RAZEM

71,40

115 685,00

71,40

115 685,00

 

§3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2021-07-08
Sporządzone przez: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2021-07-15 14:56:21
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał