> Zarządzenie nr 74/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 09 lipca 2021r.

Zarządzenie nr 74/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 09 lipca 2021r.


w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia sprzedaży drewna/drzew na pniu.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. póz. 713 z późn.zm.) oraz Zarządzenia Nr 71/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 02.07.2021r., zarządzam co następuje:

§1

Powołuje się komisję do przeprowadzania postępowań mających na celu sprzedaż drewna/drzew na pniu pochodzących z lasów stanowiących własność Gminy Komańcza, w następującym składzie:

  1. Przewodniczący – Kamila Sobolak
  2. Członek – Joanna Kruczek
  3. Członek – Tomasz Zieliński.

§2

Członkowie Komisji sporządzają protokół z otwarcia ofert, podpisany przez wszystkich członków Komisji i przekazują Wójtowi Gminy Komańcza i Skarbnikowi Gminy Komańcza.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2021-07-09
Sporządzone przez: Kamila Sobolak (Inspektor)
Data udostępnienia: 2021-07-15 11:35:21
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał