> Zarządzenie nr 68/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 30 czerwca 2021 r.

Zarządzenie nr 68/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 30 czerwca 2021 r.


w sprawie zmian w budżecie gminy Komańcza na 2021 r.

Na podstawie art. 212 art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (t.j. Dz.U z 2021r. poz. 305)

WÓJT GMINY  zarządza :

§1

  1. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetowych o kwotę   8 690,00  zł

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

855

 

 

Rodzina

8 690,00

85503

 

Karta Dużej Rodziny

50,00

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -  gminnym) ustawami

50,00

85513

 

 

 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

8 640,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -  gminnym) ustawami

8 640,00

 

 

 

RAZEM

8 690,00

  1. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 90 620,00 zł 

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

600

 

 

Transport i łączność

9 200,00

60016

 

Drogi publiczne gminne

9 200,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

7 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 500,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

500,00

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

200,00

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

4 000,00

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

3 500,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

500,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

3 000,00

70095

 

Pozostała działalność

500,00

4300

Zakup usług pozostałych

500,00

710

 

 

Działalność usługowa

6 000,00

71035

 

Cmentarze

6 000,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

5 700,00

4260

Zakup energii

300,00

750

 

 

Administracja publiczna

49 200,00

75011

 

Urzędy wojewódzkie

1 200,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 000,00

4120

Składki  na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

200,00

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

36 500,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

22 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

14 500,00

75075

 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

3 000,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

3 000,00

75095

 

Pozostała działalność

8 500,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

 8 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

500,00

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

30,00

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa

30,00

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

30,00

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1 500,00

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

1 500,00

4280

Zakup usług  zdrowotnych

1 000,00

4410

Podróże służbowe krajowe

500,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

10 000,00

80104

 

Przedszkola

10 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

10 000,00

855

 

 

Rodzina

8 690,00

 

85503

 

Karta Dużej Rodziny

50,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

50,00

85513

 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

8 640,00

4130

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

8 640,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona  środowiska

2 000,00

90095

 

Pozostała działalność

2 000,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

500,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 500,00

 

 

 

RAZEM

90 620,00

 

  1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 81 930,00zł

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

600

 

 

Transport i łączność

9 200,00

60016

 

Drogi publiczne gminne

9 200,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 200,00

4300

Zakup usług pozostałych

7 000,00

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

4 000,00

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

4 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4 000,00

710

 

 

Działalność usługowa

6 000,00

71035

 

Cmentarze

6 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

6 000,00

750

 

 

Administracja publiczna

49 200,00

75011

 

Urzędy wojewódzkie

1 200,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 000,00

4410

Podróże służbowe krajowe

200,00

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

48 000,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

10 000,00

4260

Zakup energii

5 000,00

4270

Zakup usług remontowych

25 000,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

2 000,00

4410

Podróże służbowe krajowe

2 000,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

4 000,00

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

30,00

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa

30,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

30,00

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1 500,00

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

1 500,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 500,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

10 000,00

80113

 

Dowożenie uczniów do szkół

10 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10 000,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona  środowiska

2 000,00

90095

 

Pozostała działalność

2 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

2 000,00

 

 

 

RAZEM

81 930,00

 §2

 Wyodrębnia się dochody i wydatki bieżące związane z realizacją zadań  z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

Dział

Rozdział

§

Treść

Dochody

Wydatki

   

Zwiększe.

Zmniejsz

Zwiększen.

Zmniejsze.

750

 

 

 

 

 

 

 

 

Administracja publiczna

 

 

1 200,00

 

75011

 

 

 

 

 

 

Urzędy wojewódzkie

 

 

1 200,00

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

 

1 000,00

 

4120

Składki  na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

 

 

200,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

 

 

 

 

751

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

 

 

30,00

30,00

75101

 

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa

 

 

30,00

30,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

 

 

30,00

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

 

 

30,00

 

855

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzina

8 690,00

 

8 690,00

 

85503

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karta Dużej Rodziny

50,00

 

50,00

 

2010

 

 

 

 

 

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -  gminnym) ustawami

50,00

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

50,00

 

85513

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

8 640,00

 

8 640,00

 

2010

 

 

 

 

 

 

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -  gminnym) ustawami

 

8 640,00

 

 

 

4130

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

 

 

8 640,00

 

 

 

 

RAZEM

8 690,00

 

9 920,00

1 230,00

 §3

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2021-06-30
Sporządzone przez: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2021-07-15 08:44:39
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link