> Protokół nr XXXI z obrad XXXI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Komańcza VIII kadencji, odbytej w dniu 24 maja 2021 r.

Protokół nr XXXI z obrad XXXI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Komańcza VIII kadencji, odbytej w dniu 24 maja 2021 r.


Przed rozpoczęciem obrad Przewodniczący RG Adam Pasiniewicz poinformował obecnych, że obrady Rady Gminy są utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad będą udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy. Obowiązek nagrywania obrazui dźwięku wynika z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym. Przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku jest dopuszczalne, gdyż jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 6 ust 1 lit. C ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Udział w publicznej sesji Rady Gminy Komańcza jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego podczas obrad.

Obrady XXXI sesji Rady Gminy Komańcza otworzył oraz im przewodniczył Adam Pasiniewicz – Przewodniczący Rady Gminy Komańcza.

Na wstępie Przewodniczący Rady Gminy przywitał obecnych.

W sesji uczestniczyli Radni oraz zaproszeni goście zgodnie z listami obecności stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Ad. 2

Przewodniczący Rady Gminy w oparciu o listę obecności (obecnych 14 Radnych) stwierdził, że podejmowane uchwały i wypracowane wnioski będą w pełni prawomocne.

Radni obecni:

 1. Dąbrowska Halina
 2. Dołżycki Jarosław
 3. Duda Anna
 4. Farbaniec Jan
 5. Hnat Kazimierz
 6. Jarosz Joanna
 7. Kopylec Włodzimierz
 8. Kurinka Paweł
 9. Milasz Wiesław
 10. Mokrzycka Joanna
 11. Orzechowski Roman
 12. Pasiniewicz Adam
 13. Perun Andrzej
 14. Trzaska Piotr

Radni nieobecni:

 1. Piechocki Robert

Ad. 3

Kolejny punkt porządku obrad to przyjęcie porządku obrad sesji.

Przewodniczący RG Adam Pasiniewicz poprosił o wyjaśnienie powodów zwołania sesji nadzwyczajnej.

Wójt Roman Bzdyk pokrótce wyjaśnił powód zwołania sesji – potrzeba realizacji inwestycji gminnych.

Przewodniczący RG Adam Pasiniewicz zapytał, czy są jakieś uwagi?

Porządek obrad w wyniku głosowania został przyjęty  14 głosami „za” (głosowanie stanowi zał. nr 2 do protokołu).

Ad. 4

Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji:

 • nr XXX z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Radni nie wnieśli uwagi do protokołu nr XXX z dnia 28 kwietnia 2021 r., który został przyjęty w wyniku głosowania 14 głosami „za” - Głosowanie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 5

Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego na realizację zadania publicznego (zał. nr 4 do protokołu).

Wójt Roman Bzdyk pokrótce objaśnił projekt uchwały.

Z braku pytań Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego na realizację zadania publicznego i poddał go pod głosowanie (załącznik nr 5 do protokołu).

W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosami 14 „za”.

Uchwała Nr XXXI/242/2021

Ad. 6

Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok (projekt II) (zał. nr 6 do protokołu).

Skarbnik Katarzyna Rzepka pokrótce objaśniła projekt uchwały.

Z braku pytań Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok (projekt II) i poddał go pod głosowanie (załącznik nr 7 do protokołu).

W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosami 14 „za”.

Uchwała Nr XXXI/243/2021

Ad. 7

Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok (projekt III) (zał. nr 8 do protokołu).

Inspektor Monika Guśtak pokrótce objaśniła projekt uchwały.

Radny Andrzej Perun zapytał kto będzie wykonywał odkrzaczanie gruntów rolnych w obrębie Turzańsk?

Wójt Roman Bzdyk  odpowiedział, że prawdopodobnie GPGK.

Z braku pytań Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok (projekt III) i poddał go pod głosowanie (załącznik nr 9 do protokołu).

W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosami 14 „za”.

Uchwała Nr XXXI/244/2021

Ad. 8

Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza (zał. 10).

Inspektor Monika Guśtak pokrótce objaśniła projekt uchwały.

Z braku pytań Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza i poddał go pod głosowanie (załącznik nr 11 do protokołu).

W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosami 14 „za”.

Uchwała Nr XXXI/245/2021

Przerwa:

8:20-8:30

Ad. 8

Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Komańczy (zał. 12).

Wójt Roman Bzdyk zaproponował zmianę w projekcie uchwały – wykreślenie z projektu uchwały kandydatury Pani Haliny Dąbrowskiej do składu osobowego Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Komańczy.

Przewodniczący RG Adam Pasiniewicz przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia poprawki zgłoszonej przez Wójta – poprawka została przyjęta 14 głosami „za” (głosowanie stanowi załącznik nr 13).

Przewodniczący RG Adam Pasiniewicz zaproponował kandydaturę Pani Haliny Dąbrowskiej do składu osobowego Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Komańczy.

Przewodniczący RG Adam Pasiniewicz przeprowadził głosowanie nad kandydaturą Pani Haliny Dąbrowskiej – kandydatura została przyjęta 14 głosami „za” (głosowanie stanowi załącznik nr 14).

Z braku pytań Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Komańczy i poddał go pod głosowanie (załącznik nr 15 do protokołu). W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosami 14 „za”.

Uchwała Nr XXXI/246/2021

Ad. 9

Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego (zał. 16).

Wójt Roman Bzdyk pokrótce objaśnił potrzebę podjęcia uchwały.

Z braku pytań Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach  gospodarstwa domowego i poddał go pod głosowanie (załącznik nr 17 do protokołu).

W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosami 14 „za”.

Uchwała Nr XXXI/247/2021

Ad. 10

Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XXXI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Komańcza VIII Kadencji.

Czas trwania:

8:00-8:35


Data wytworzenia: 2021-05-27
Sporządzone przez: Edyta Opar (Inspektor)
Data udostępnienia: 2021-07-13 09:12:52
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał