> Uchwała Nr XXXII/257/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 czerwca 2021 roku

Uchwała Nr XXXII/257/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 czerwca 2021 roku


w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 470, z późn. zm.), po uzyskaniu opinii Zarządu Powiatu w Sanoku,

Rada Gminy Komańcza uchwala, co następuje:

§1

  1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogę zlokalizowaną na działkach o numerach ewidencyjnych: 345, 336, 335, 180/6, 130/2, 180/4, 324, 323, obręb ewidencyjny Radoszyce, o łącznej długości 2 075 m, w miejscowości Radoszyce, Gmina Komańcza.
  2. Ustala się przebieg drogi gminnej, o której mowa w ust. 1 zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komańcza.

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.


Data wytworzenia: 2021-06-30
Sporządzone przez: Bogdan Wiktor (Inspektor)
Data udostępnienia: 2021-07-07 12:40:03
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link