> Uchwała nr XXXII/262/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 czerwca 2021r.

Uchwała nr XXXII/262/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 czerwca 2021r.


w sprawie przekazania petycji według właściwości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 18 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870 ze zm.) Rada Gminy Komańcza uchwala, co następuje:

§1

Po zapoznaniu się z petycją wniesioną przez mieszkańców miejscowości Komańcza w dniu 1 czerwca 2021 r. w sprawie naprawy drogi gminnej o numerze ewidencyjnym 564, postanawia przekazać petycję organowi właściwemu do jej rozpoznania – Wójtowi Gminy Komańcza.

§2

Wykonanie uchwały, w tym zawiadomienie wnoszących petycje o treści uchwały, powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Data wytworzenia: 2021-06-30
Sporządzone przez: Edyta Opar (Inspektor)
Data udostępnienia: 2021-07-08 10:13:59
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał