> Uchwała nr XXXII/260/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 czerwca 2021r.

Uchwała nr XXXII/260/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 czerwca 2021r.


w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na okres 7 lat, drogą bezprzetargową części działki nr 92 o pow. 0,05 ha położonej w obrębie ew. Szczawne, stanowiącej własność Gminy Komańcza dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KS1S/00081180/6, z przeznaczeniem dla Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 13 ust.1, art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.).

Rada Gminy Komańcza uchwala, co następuje:

§1

Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użyczenia i na użyczenie nieodpłatne na okres 7 lat, części działki nr 92 o pow. 0,05 ha położonej w Szczawnem stanowiącej własność Gminy Komańcza, z przeznaczeniem dla Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady w celu budowy niekomercyjnego i ogólnodostępnego obiektu infrastruktury rekreacyjnej.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komańcza.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Data wytworzenia: 2021-06-30
Sporządzone przez: Joanna Szulc (Inspektor)
Data udostępnienia: 2021-07-08 09:53:54
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał