> Uchwała Nr XXXII/258/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 czerwca 2021 roku

Uchwała Nr XXXII/258/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 czerwca 2021 roku


w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony drogą bezprzetargową części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Komańcza położonej w Rzepedzi oznaczonej jako działka nr 165/47 o pow. 0,0005 ha, uwidocznionej w księdze wieczystej KS1S/00081513/0 z przeznaczeniem pod paczkomat

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z zm.)

Rada Gminy Komańcza uchwala, co następuje:

§1

Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na czas nieoznaczony drogą bezprzetargową, części nieruchomości położonej w Rzepedzi, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Komańcza, składającej się z działki nr 165/47 o pow. 0,0005 ha, uwidocznionej w księdze wieczystej nr KS1S/00081513/0 z przeznaczeniem pod paczkomat.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komańcza.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Data wytworzenia: 2021-06-30
Sporządzone przez: Andrzej Ferenc (Inspektor)
Data udostępnienia: 2021-07-07 12:44:05
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał