> Uchwała Nr XXXII/256/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 czerwca 2021 roku

Uchwała Nr XXXII/256/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 czerwca 2021 roku


w sprawie powierzenia uprawnień Wójtowi Gminy Komańcza do ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 679).

Rada Gminy Komańcza uchwala co następuje:

§1

  1. Powierza się Wójtowi Gminy Komańcza uprawnienie do ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów użyteczności publicznej- będących własnością Gminy Komańcza.
  2. Cel i opłaty, o których mowa w ust. 1 zostaną określone przez Wójta Gminy Komańcza w drodze zarządzenia i podane do publicznej wiadomości.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komańcza.

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.


Data wytworzenia: 2021-06-30
Sporządzone przez: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2021-07-07 12:37:08
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał