> Uchwała Nr XXXII/255/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 czerwca 2021 roku

Uchwała Nr XXXII/255/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 czerwca 2021 roku


w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Komańcza na rok szkolny 2021/2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.)

Rada Gminy Komańcza uchwala, co następuje:

§1

Ustala się na rok szkolny 2021/2022 średnią cenę jednostki paliwa w kwotach:

1) benzyna Pb98 – 5,72 zł/l;

2) benzyna Pb95 – 5,41 zł/l;

3) olej napędowy ON – 5,40 zł/l;

4) autogaz LPG – 2,35 zł.

§2

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komańcza.

§3

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.


Data wytworzenia: 2021-06-30
Sporządzone przez: Monika Guśtak (Inspektor)
Data udostępnienia: 2021-07-07 12:34:28
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał