> Uchwała Nr XXXII/254/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 czerwca 2021 roku

Uchwała Nr XXXII/254/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 czerwca 2021 roku


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Komańczy za 2020 rok.

Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z póź. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.)

Rada Gminy Komańcza uchwala, co następuje:

§1

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Komańczy za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku, na które składające się z:

  • bilansu zamykającego się na dzień 31.12.2020 roku po stronie aktywów kwotą: 711 708,94 złotych (słownie: siedemset jedenaście tysięcy siedemset osiem złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze),
  • rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31.12.2020 roku, zamkniętego zyskiem netto w kwocie: 29 021,81 złotych (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy dwadzieścia jeden złotych osiemdziesiąt jeden groszy),

stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Data wytworzenia: 2021-06-30
Sporządzone przez: Maria Błażowska (Inspektor)
Data udostępnienia: 2021-07-07 12:32:26
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał