> Uchwała Nr XXXII/251/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 czerwca 2021 roku

Uchwała Nr XXXII/251/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 czerwca 2021 roku


w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego na realizację zadania publicznego

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.) art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 , ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 305).

Rada Gminy Komańcza uchwala co następuje:

§1

W Uchwale Nr XXIX/233/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 23 marca 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego na realizację zadania publicznego paragraf 1 otrzymuje brzmienie :

Udziela się z budżetu Gminy Komańcza na rok 2021 pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego na realizację zadania pn. „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2263R Nowy Łupków przez wieś od km 0+740 do km 1+044 oraz od km 1+102 do 1+225” w kwocie 120 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

§2

Szczegółowe warunki udzielenia dotacji celowej oraz zasady rozliczania środków zostaną określone w umowie zawartej z Powiatem Sanockim.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komańcza.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Data wytworzenia: 2021-06-30
Sporządzone przez: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2021-07-07 12:21:49
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał