> Uchwała Nr XXXII/250/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 czerwca 2021 roku

Uchwała Nr XXXII/250/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 czerwca 2021 roku


w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Komańcza za 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.713 z późn. zm.) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 305).

Rada Gminy Komańcza, uchwala, co następuje:

§1

Po zapoznaniu się z następującymi dokumentami:

  1. sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Komańcza za rok 2020;
  2. rocznym sprawozdaniem finansowym Gminy Komańcza za rok 2020 wraz z informacją dodatkową;
  3. opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za rok 2020;
  4. informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Komańcza;
  5. stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Komańcza z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok,
  6. opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2020 r;  

udziela się Wójtowi Gminy Komańcza absolutorium z wykonania budżetu za rok 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Data wytworzenia: 2021-06-30
Sporządzone przez: Edyta Opar (Inspektor)
Data udostępnienia: 2021-07-07 12:18:29
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał