> Uchwała nr XXXII/249/20201 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 czerwca 2021 roku

Uchwała nr XXXII/249/20201 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 czerwca 2021 roku


w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Komańcza wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 305)

Rada Gminy Komańcza uchwala, co następuje :

§1

Rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe Gminy Komańcza za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Komańcza za 2020 rok.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Data wytworzenia: 2021-06-30
Sporządzone przez: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2021-07-07 12:14:26
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał