> Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 wersja nr 3

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 wersja nr 3


Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.07.2021 nr 2021/BZP 00009449/03/P
(aktualizacja Planu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych; w dniu 06.04.2021 nr 2021/BZP 00009449/02/P)

Zamawiający:

Nazwa: Gmina Komańcza

Krajowy numer identyfikacyjny: 6871785088

Adres: Komańcza 166

Miejscowość: Komańcza

Kod pocztowy: 38-543

Kraj: Polska

Adres strony internetowej: www.komancza.pl

Adres poczty elektronicznej: urzad@komancza.pl

Numer telefonu kontaktowego: +48 134677035

Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny | jednostka sektora finansów publicznych | jednostka samorządu terytorialnego

 

Zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne

Pozycja Planu

Przedmiot zamówienia

Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

Informacje dodatkowe

Informacja na temat aktualizacji

1

2

3

4

5

6

7

1 . R O B O T Y B U D O W L A N E

1.1.1

Iluminacja obiektów dziedzictwa kulturowego transgranicznej trasy rowerowej PL-SK

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

94 831,21 PLN

II kwartał

 

 

1.1.2

Przebudowa drogi gminnej położonej na działce nr ewid. 511/5, 539/2, 96/4, 665/3, 92/2 w m. Komańcza

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

503 304,43 PLN

II kwartał

 

 

3 . U S Ł U G I

1.3.1

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Komańczaa

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

534 118,20 PLN

IV kwartał

 

 

1.3.2

"Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do szkół w Gminie Komańcza w roku szkolnym 2021/2022"

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

256 018,00 PLN

III kwartał

 

dodana pozycja

 

Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne

Pozycja Planu

Przedmiot zamówienia

Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

Informacje dodatkowe

Informacja na temat aktualizacji

1

2

3

4

5

6

7


Data wytworzenia: 2021-07-06
Sporządzone przez: Iwona Miszczyszyn (Inspektor)
Data udostępnienia: 2021-07-07 09:32:31
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał