> Zarządzenie nr 71/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 02 lipca 2021 r.

Zarządzenie nr 71/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 02 lipca 2021 r.


w sprawie zasad gospodarki drewnem pozyskanym z lasów będących własnością Gminy Komańcza

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. póz. 713 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§1

 1. Niniejsze zarządzenie ustala zasady gospodarowania drewnem pozyskanym z lasów stanowiących własność Gminy Komańcza, w ramach realizacji zadań z zakresu gospodarki leśnej.
 2. Pozyskanie drewna należy dokonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – niezbędne jest uzyskanie świadectwa legalności pozyskania drewna wydane przez Starostwo Powiatowe w Sanoku.
 3. Pozyskaniu podlega drewno uzyskane z drzew, które osiągnęły rębność, są uszkodzone, w złym stanie zdrowotnych lub z innych uzasadnionych przyczyn
 4. Pozyskanie drewna, o którym mowa w ust. 2 może nastąpić po uzyskaniu pisemnej zgody Wójta Gminy Komańcza.

§2

 1. Drewno i drzewa (na pniu) pochodzące z lasów stanowiących własność Gminy Komańcza przeznacza się do sprzedaży:
 • według ustalonych cen lub
 • w trybie przetargu pisemnego ofertowego.
 1. Do sprzedaży drewna/drzew na pniu Wójt Gminy Komańcza powoła Komisję osobnym zarządzeniem.
 2. Ogłoszenie o sprzedaży drewna i drzewa (na pniu) wywiesza się na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Komańcza, zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Komańcza oraz podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie Komańcza.
 3. Wydanie drewna/pozyskanie drewna na pniu nastąpi po uiszczeniu zapłaty za drewno/drzewo na pniu.
 4. Za wydanie drewna/drzewa na pniu odpowiedzialny jest Zastępca Wójta Gminy Komańcza.

§3

Drewno z lasów stanowiących własność Gminy Komańcza pozyskuje się na koszt Urzędu Gminy Komańcza w przypadku wskazanym w §2 ust. 1 pkt. 1 lub na koszt nabywcy w przypadku wskazanym w §2 ust. 1 pkt. 2.

§4

 1. Cena za poszczególne sortymenty w przypadku wskazanym w przypadku wskazanym w §2 ust. 1 pkt. 1 oraz minimalna cena za poszczególne sortymenty w przypadku wskazanym w §2 ust. 1 pkt. 2 ustalana jest wg obowiązującego cennika:
 2. w Nadleśnictwie Brzozów – drzew na pniu,
 3. w Nadleśnictwie Komańcza –drewna.
 4. W przypadkach sprzedaży drewna „na pniu” cena drewna będzie pomniejszona o 20 % ceny ustalonej zgodnie z ust.1.
 5. W przypadku niemożności zbycia drewna po cenie ustalonej zgodnie z ust. 1 lub ust. 2, cena może zostać obniżona maksymalnie o 50 % na podstawie protokołu komisji zatwierdzonego przez Wójta Gminy Komańcza, z zastrzeżeniem, ze wówczas ust. 2 nie ma zastosowania.

§5

 1. Klasyfikację drewna i drzew na pniu (jakościowo – wymiarową), obmiar (ilościowy i jakościowy) oraz wycenę zleca się osobie posiadającej odpowiednie doświadczenie i wykształcenie w tym zakresie.
 2. Z przeprowadzonego obmiaru sporządza się „Wykaz drewna/ drzew na pniu przeznaczonych do sprzedaży”, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 3. Klasyfikację i obmiar ilościowo – jakościowy prowadzi się zgodnie z Polskimi Normami.

§6

Zbycie drzew na pniu będzie realizowane na podstawie umowy, której wzór stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§7

 1. Dopuszcza się za zgodą Wójta Gminy Komańcza, nieodpłatne przekazanie drewna lub drzew na pniu, na wniosek Jednostek Organizacyjnych gminy, na ich potrzeby.
 2. Nieodpłatne przekazanie drewna lub drzew na pniu na potrzeby Jednostek Organizacyjnych gminy musi być poparte ważnym interesem społecznym, dla dobra wszystkich mieszkańców gminy.
 3. We wniosku o którym mowa w ust. 1 należy określić:
 • zapotrzebowanie tj. ilość, gatunek,
 • cele na jakie zostanie przeznaczone drewno lub drzewo na pniu.
 1. Kierownicy Jednostek Organizacyjnych gminy zobowiązani są rozliczyć się ze sposobu zagospodarowania otrzymanego drewna/drzew na pniu w terminie 30 dni od dnia jego przekazania.
 2. Zastępca Wójta Gminy Komańcza może każdorazowo przeprowadzić kontrolę w zakresie wykorzystania drewna/drzew na pniu przekazanego na rzecz Jednostek Organizacyjnych.

§8

W przypadku wykorzystania drewna niezgodnie z wnioskiem o którym mowa w §7 Kierownik Jednostki Organizacyjnej gminy zobowiązany jest do zwrotu wartości przekazanego drewna/drzew na pniu, w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia nieprawidłowości.

§9

 1. W przypadku niewyłonienia nabywcę drewna i drzew na pniu w oparciu o procedury opisane w §2 - §5 dopuszcza się jego nieodpłatne przekazanie dla:
 • osób w trudnej sytuacji materialnej za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komańczy jako pomoc rzeczową,
 • Jednostek Organizacyjnych gminy Komańcza.
 1. Zbycie nieodpłatne wskazane w ust. 1 będzie realizowane na wniosek GOPS w Komańczy i Jednostek Organizacyjnych zwanych dalej Odbierającymi.
 2. We wniosku, o którym mowa w ust. 2 należy określić cel na jaki zostanie przeznaczone drewno lub drzewo na pniu.
 3. Odbierający zobowiązani są rozliczyć się ze sposobu zagospodarowania otrzymanego drewna/drzew na pniu w terminie 30 dni od dnia jego przekazania.
 4. Zastępca Wójta może każdorazowo przeprowadzić kontrolę w zakresie wykorzystania drewna/drzewa na pniu, w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia nieprawidłowości.
 5. Odbierający zobowiązani są rozliczyć się ze sposobu zagospodarowania otrzymanego drewna/drzew na pniu w terminie 30 dni od dnia jego przekazania.
 6. Zastępca Wójta może każdorazowo przeprowadzić kontrolę w zakresie wykorzystania drewna/drzewa na pniu, w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia nieprawidłowości.

§10

W przypadku wykorzystania drewna niezgodnie z wnioskiem o którym mowa w §9 ust. 2 Kierownik Jednostki Organizacyjnej Gminy zobowiązany jest do zwrotu wartości przekazanego drewna/drzew na pniu, w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia nieprawidłowości.

§11

Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta Gminy Komańcza.

§12

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2021-07-02
Sporządzone przez: Kamila Sobolak (Inspektor)
Data udostępnienia: 2021-07-13 14:40:57
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał