> I przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż drewna na pniu.

I przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż drewna na pniu.


Wójt Gminy Komańcza ogłasza I przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż drewna na pniu.

1. Opis przedmiotu I przetargu : „ Sprzedaż drewna na pniu do pozyskania w miejscowości Jawornik na działce leśnej nr ew. 17/2 - oddział 3a, Osławica na działce leśnej nr ew. 36/5 – oddział 4a, Rzepedź na działce leśnej nr ew. 131/54 i 162 – oddział 1a i 1b oraz Turzańsk na działkach leśnych nr ew. 409/8 i 408/8 oddział 2a i 2b”, stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Komańcza zgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu własności Gmina Komańcza na okres od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2029r.

2. Szacunkowy rodzaj i ilość sortymentu

   1) Miejscowość Jawornik- działka nr ew. 17/2 - oddział 3a

Lp.

Gatunek drzew

Masa ogółem m3

1.

Sosna

120

2.

Buk

8

3.

Brzoza

28

4.

Osika

42

Razem

198

   2) Miejscowość Osławica - działka nr ew. 36/5 - oddział 4a

Lp.

Gatunek drzew

Masa ogółem m3

1.

Świerk

21

2.

Jodła

19

Razem

40

   3) Miejscowość Rzepedź- działka nr ew. 131/54 - oddział 1a

Lp.

Gatunek drzew

Masa ogółem m3

1.

Sosna

10

Razem

10

   4) Miejscowość Rzepedź- działka nr ew. 162 - oddział 1b

Lp.

Gatunek drzew

Masa ogółem m3

1.

Jesion

6

2.

Jawor

8

Razem

14

   5) Miejscowość Turzańsk- działka nr ew. 409/8 - oddział 2a

Lp.

Gatunek drzew

Masa ogółem m3

1.

Sosna

125

2.

Buk

42

3.

Brzoza

4

4.

Jesion

3

Razem

174

   6) Miejscowość Turzańsk- działka nr ew. 408/8 - oddział 2b

Lp.

Gatunek drzew

Masa ogółem m3

1.

Jesion

95

2.

Sosna

36

3.

Buk

9

4.

Olsza szara

3

Razem

143

Łącza minimalna cena brutto za masę 579 m3 – 52,110,00 zł brutto ( słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące sto dziesięć złotych)

Biorący udział w przetargu mają możliwość oględzin drzewostanu będącego przedmiotem sprzedaży. Po zakończonym przetargu reklamacje odnośnie pozyskanej masy drewna oraz poszczególnych sortymentów drzewnych nie będą uwzględniane.

3. Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt:

  1. Pozyska drewno w wyniku wycinki i dokona jego wywozu poza obręb działki,
  2. Uporządkuje teren po wycince i zrywce,
  3. Uzgodni miejsca magazynowania drewna.

4. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem : „ Sprzedaż drewna na pniu do pozyskania w miejscowości Jawornik na działce leśnej nr ew. 17/2 - oddział 3a, Osławica na działce leśnej nr ew. 36/5 – oddział 4a, Rzepedź na działce leśnej nr ew. 131/54 i 162 – oddział 1a i 1b oraz Turzańsk na działkach leśnych nr ew., 409/8 i 408/8 oddział 2a i 2b”,. Nie otwierać przed dniem 14 lipca do godziny 11.15” w Sekretariacie Urzędu Gminy w Komańczy w terminie do dnia 14 lipca 2021r. do godziny 11.00.

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 lipca 2021r. o godzinie 11.30 w Sali Nr 2 Urzędu Gminy Komańcza.

6. Oferenci zostaną poinformowani o rozstrzygnięciu przetargu drogą elektroniczną mailową lub faksem.

7. Oferent, którego oferta została wybrana w przetargu zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o wyborze oferty.

8. Termin usunięcie drzew – do dnia 15.12.2021r.

9. Ogłaszający uzna za nieważne oferty niespełniające warunków ogłoszenia.

10.Kupujący zobowiązuje się do :

  1. przed przystąpieniem do usuwania drzew podpisać umowę i udokumentować wpłatę należności za zakupione drzewa,
  2. uczestniczyć w protokólarnym przekazaniu nieruchomości do prowadzonych prac w zakresie usuwania drzew, w terminie uwzględnionym przez obie strony.
  3. przestrzegać zasady BHP przy pozyskiwaniu drewna

11.Wszelkich wyjaśnień udziela Kamila Sobolak tel. 1346 77 035 w. 40 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.


Data wytworzenia: 2021-07-06
Sporządzone przez: Kamila Sobolak (Inspektor)
Data udostępnienia: 2021-07-06 23:26:21
Rodzaj zamówienia: Przetarg
Termin składania ofert: 2021-07-14 11:00:00
Termin otwarcia: 2021-07-14 11:30:00
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał