> Zapytanie ofertowe - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębię – Rzepedź dz. o nr ewid. 49/2, 53/2, 50/2, 58/1, 60/3, 47/2, 57/1, 47/4, 59/1, 51/2, 48/2, 3/39, 54/2, 55/1, 55/5, 56/3

Zapytanie ofertowe - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębię – Rzepedź dz. o nr ewid. 49/2, 53/2, 50/2, 58/1, 60/3, 47/2, 57/1, 47/4, 59/1, 51/2, 48/2, 3/39, 54/2, 55/1, 55/5, 56/3


W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 zł, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty wykonania zamówienia obejmującego:

przedmiot zamówienia  roboty budowlane,  

Opis przedmiotu zamówienia:

Roboty budowlane polegające na realizacji zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębię – Rzepedź dz. o nr ewid. 49/2, 53/2, 50/2, 58/1, 60/3, 47/2, 57/1, 47/4, 59/1, 51/2, 48/2, 3/39, 54/2, 55/1, 55/5, 56/3”w zakresie:

 1. Roboty przygotowawcze
  1. roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – 0,520 km
  2. mechaniczne karczowanie zagajników gęstych – 0,050 ha
  3. mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych – 0,050 ha
 2. Roboty ziemne
  1. roboty ziemne w gruncie z transportem urobku samochodami na odległość do 1 km – 1154,00 m3
  2. nasypy wykonane koparkami zgarniakowymi – 280 m3
  3. zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego – 280 m3
 3. Odwodnienie
  1. przepust HDPE 80 cm wraz z wykopem, podbudową i zasypką pod koroną drogi – 9m
  2. obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych – murki czołowe – 1 studnie wpadowe i 1 murek czołowy – 5m3
  3. umocnienie skarpy i dna kanałów płytami prefabrykowanymi – umocnienie wlotów i wylotów brukiem na zaprawie – 50m
 4. Podbudowy
  1. profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 2 675,00 m2
  2. warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20 cm – 1895,00 m2
  3. warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 13 cm – 1895,00 m2
 5. Nawierzchnie
  1. nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 7 cm – warstwa jezdna klinowana klincem - 1895,00 m2
 6. Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu
  1. bariera energochłonna – 48m

Szczegółowy zakres robót precyzuje dokumentacja projektowa (załącznik nr 2) i przedmiar robót załącznik nr 3 do zapytanie ofertowego.

Droga na której będą wykonywane roboty budowlane posiada ograniczenie tonażowe.

Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadających odpowiednie atesty i aprobaty techniczne, gat. I, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) oraz odpowiadały wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2020 poz. 215)

 

Istotne warunki zamówienia:

 

 • Wykonawca dostarczy na własny koszt i własne ryzyko przedmiot zamówienia.
 • Wykonawca w dniu odbioru przekaże Zamawiającemu dokumentacje powykonawczą tj. deklaracje właściwości użytkowych, atesty, certyfikaty, deklaracja zgodności, karty gwarancyjne.
 • Z czynności odbioru przedmiotu zamówienia zostanie sporządzony i podpisany protokół odbioru końcowego.
 • Do czasu odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnym uszkodzeniem, utratą lub szkodami ponosi Wykonawca.
 • W przypadku stwierdzenia wad i usterek ujawnionych podczas odbioru, Wykonawca usunie je w terminie do 7 dni od daty otrzymania informacji.
 • Wady i usterki jak stwierdzone podczas dokonywania odbioru przedmiotu zamówienia zostaną spisane w protokole usterek podpisanym przez Zamawiającego
 • Do czasu usunięcia stwierdzonych podczas odbioru wad Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania podpisania protokołu odbioru końcowego.
 • Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest podpisany protokół odbioru przedmiotu zamówienia przez obie strony.
 • Na wykonane roboty budowlane Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji liczonej od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

 

Miejsce oraz termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 13 lipca 2021 roku do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego: Gmina Komańcza 38-543 Komańcza 166 (Sekretariat)

Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:

 1. Bogdan Wiktor tel: 13 46 77 035 wew. 44 email: bwiktor@komancza.pl w godz. pomiędzy 7:00 – 15:00 (poniedziałek, wtorek, środa) 7:00-17:00 (czwartek), 7:00-13:00 (piątek).

Termin wykonania zamówienia: do dnia 20 sierpnia 2021 roku.

Sposób przygotowania i zaadresowania oferty:

1) zaleca się złożyć ofertę na załączonym wzorze – Formularz oferty, (Załącznik Nr 1) , oraz Kosztorys Ofertowy wykonany na podstawie Przedmiaru (Załącznik nr 2)

2) Oferta powinna być opieczętowania i podpisana przez osobę upoważnioną.

3) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

4)Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

Oferta na – Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębię – Rzepedź dz. o nr ewid. 49/2, 53/2, 50/2, 58/1, 60/3, 47/2, 57/1, 47/4, 59/1, 51/2, 48/2, 3/39, 54/2, 55/1, 55/5, 56/3” oraz opatrzona ostrzeżeniem: nie otwierać przed dniem 13 lipca 2021 roku godz. 12:00

5)Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

6)Oferta złożona po terminie zostanie odesłana Wykonawcy bez jej otwierania.

7) Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

Wymagany termin ważności oferty: Wykonawca pozostaję związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Kryterium:

Waga:

cena

100%

Razem

100%

 

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert:

Kryterium Cena - waga kryterium: 100% (maksymalna liczba punktów 100) punkty będą liczone według wzoru:

 

C(1,2,3...)=Cn/Cb x 100

 

gdzie:

C(1,2,3...) – liczba przyznanych punktów badanej oferty

Cn- cena brutto najniższej oferty w PLN

Cb- cena brutto badanej oferty w PLN

 

Oferta powinna zawierać cenę ryczałtową brutto za realizację całości zadania. Cena ryczałtowa jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, zgodnie z zapytaniem ofertowym, w tym m.in. VAT, upusty, rabaty, dostawa materiałów i rozładunek, wszystkie utrudnienia, które mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia.

Szczegółowe warunki wymagane od wykonawców (jeżeli dotyczy):

Warunki, które powinien spełniać wykonawca ubiegający się o zamówienie

Dokumenty potwierdzające spełnienie wymaganych warunków

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Termin i miejsce otwarcia ofert.

Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 lipca 2021 roku o godz. 12:15 w budynku Urzędu Gminy Komańcza, 38-543 Komańcza 166, w pokoju nr 4.

Dodatkowe informacje:

 • W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i wezwać Wykonawcę do złożenia stosownych wyjaśnień z jednoczesnym wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Wyjaśnienia treści oferty nie mogą prowadzić do jej zmiany.
 • Pracownik prowadzący postępowanie uprawniony jest do poprawy w ofercie:
 1. oczywistych omyłek pisarskich;
 2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
 3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

O dokonanej poprawie pracownik niezwłocznie informuje przełożonego i Wykonawcę.

 • Oferta podlega odrzuceniu przez Zamawiającego, jeżeli:
 1. zawiera braki uniemożliwiające dokonanie oceny jej treści, w szczególności ceny, w tym błędne określenie stawki podatku od towarów i usług VAT, lub innych warunków określonych w zapytaniu ofertowym stanowiących kryterium oceny ofert;
 2. jej treść nie odpowiada warunkom zamówienia, w szczególności ze względu na jej niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia;
 3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 4. Wykonawca w terminie wskazanym w wezwaniu, o którym mowa w ust. 1 nie złożył stosownych wyjaśnień;
 5. wpłynęła po terminie składania ofert.
 • Na zapytania Wykonawców w zakresie zapytania ofertowego Zamawiający udziela wyjaśnień, chyba że zapytanie wpłynie do wydziału zamawiającego w ostatnim dniu przewidzianym na składanie ofert.
 • Dopuszcza się możliwość prowadzenia negocjacji ofert z trzema Wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych kryteriów oceny ofert, a w przypadku mniejszej liczby otrzymanych ofert do negocjacji kwalifikuje się wszystkich Wykonawców, których oferty spełniają wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym.
 • Zamawiający unieważnia postepowanie, jeżeli:
 1. nie wpłynie żadna oferta lub żadna z ofert nie spełni warunków postępowania;
 2. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką wydział zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 3. wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia jest niecelowa;
 4. zapytanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

 

Załączniki składające się na integralną część zapytania ofertowego:

 • Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania
 • Dokumentacja Projektowa – załącznik nr 2 do zapytania
 • Przedmiar Robót – załącznik nr 3 do zapytania
 • Wzór umowy – załącznik nr 4 do zapytania

Data wytworzenia: 2021-07-05
Sporządzone przez: Tomasz Zieliński (Podinspektor)
Data udostępnienia: 2021-07-05 13:25:13
Rodzaj zamówienia: Przetarg
Termin składania ofert: 2021-07-13 12:00:00
Termin otwarcia: 2021-07-13 12:15:00
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał