> Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 30 czerwca 2021 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 30 czerwca 2021 r.


Zgodnie art. 49a oraz art. 49§2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 735)

ZAWIADAMIAM

o opracowaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia o nazwie: „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego” przewidzianej do realizacji na działce nr 68/73 położonej w Czystogarbie.

Ww. projekt zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 741), został przesłany celem uzgodnienia do: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Starosty Powiatu Sanockiego oraz Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.

ZAINTERESOWANI

mogą składać uwagi i wnioski oraz zapoznać się z aktami sprawy Urzędzie Gminy Komańcza pok. 17 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, w terminie 7 dni od daty wywieszenia na tablicy ogłoszeń, oraz umieszczenia informacji na stronie internetowej.


Data wytworzenia: 2021-06-30
Sporządzone przez: Joanna Szulc (Inspektor)
Data udostępnienia: 2021-07-01 08:27:38
Rodzaj zamówienia: Obwieszczenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał